Нинова: Мерки за първите 100 дни трябва да залегнат в програма на бъдещото правителство

Нинова: Мерки за първите 100 дни трябва да залегнат в програма на бъдещото правителство

Показахме, че сме партията на разума, която предлага конкретни решения, заяви лидерката на БСП

Има нови хора в лис­тите ни, но има и много пар­тийни, които са доказали своите качес­тва в предишни пар­ламенти. Раз­читаме и на опит, но имаме и нови попъл­нения. Пред­с­тои ни в началото на другата сед­мица да под­пишем споразумение за под­к­репа с още 5 фор­мации — 3 пар­тии и 2 граж­дан­ски сдружения, така че към досегаш­ния широк фор­мат на лявата коалиция ще се добавят още 5.“ Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в ефира на БТВ.

В предаването “Лице в лице“ пред­седателят на БСП категорично обяви, че  пар­тията е мобилизирана за тези избори. 

Резул­татите от социологичес­кото проуч­ване на “Алфа рисърч“ Кор­нелия Нинова комен­тира така: „Нашият резул­тат показва ръст от няколко процента спрямо пред­ход­ните избори. Отдавам го на това, че в 46-то Народно съб­рание показахме, че сме диалогич­ната пар­тията, пар­тията на разума, на спокойс­т­вието, пар­тия, която пред­лага кон­к­ретни решения. Положихме много усилия за даване на стабил­ност и със­тавяне на кабинет, и мисля, че хората оценяват това поведение.“ Относно ръста  на новата фор­мация “Продъл­жаваме промяната“ лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти го отдава на желанието на хората отново за нещо ново. „Определено тази фор­мация е дясна, либерална. Твър­дението “леви цели с десни сред­с­тва“ е без­с­мис­лено.

Лява политика е да искаш засилена роля на дър­жавата

и кризите, в които се намираме, доказ­ват нашата лява теза — дър­жавата има своето много важно място в икономика, енер­гетика, в ключови сек­тори за Бъл­гария“, каза още Нинова.

Прог­рамата на БСП за пър­вите 100 дни от управ­лението Нинова комен­тира така: „Гот­вим се с антик­ризисен пакет с кон­к­ретни мерки за пър­вите 100 дни и  проект за бюджет за 2022 г. За нас в момента това са най-важните теми — цените в момента са въп­рос на въп­росите и как дър­жавата да помогне и на икономиката, и на домакин­с­т­вата.“ По думите й тези два пакета се обсъж­дат на срещи със син­дикати и бран­шови организации. Пос­лед­ната такава е била с пред­с­тавители на 4-те национално пред­с­тавени работодател­ски организации. Прид­с­тои среща с произ­водители на мляко, хляб и месо,олио. „Искаме  да обсъдим с тях тези мерки и да влезем абсолютно под­гот­вени на 15-ти ноем­ври в пар­ламента, защото нямаме никакво време. Ще имаме само един месец до края на годината, в който трябва да приемем бюджета за 2022 г. и спешни мерки за овладяване на цените и за помагане на хората в тази тежка зима“, заяви тя.

Една от кон­к­рет­ните мерки, които БСП обсъжда на срещите, е задър­жане на скока на цените и която Кор­нелия Нинова обясни така: „Намаляване на ДДС на енер­гоносителите, в Испания го намалиха от 5% на 0.5% и това доведе до намаляване на край­ната цена с 30%.

Намаляване на ДДС на храните от мал­ката кош­ница

, с което ще помог­нем на хората в теж­ките зимни месеци. Осигуряване на определено количес­тво киловат­часа елек­т­роенер­гия на социално слаби семейс­тва — в Гър­ция осигуриха по 300 киловат­часа, ние пред­лагаме по 200. Осигуряване на един специален “енер­гиен фонд“ в бюджета за 2022 г., в който да влязат сред­с­тва, нат­рупани от свръх­печалби в произ­водители и тър­говци на енер­гия в момента.“ По думите й мал­цина трупат милиони за сметка на мнозината, които трудно ще пос­рещ­нат зимата. Затова част от тези сред­с­тва през дивидент на дър­жав­ните дружес­тва или чрез допъл­нителен данък върху тази свръх­печалба да влязат в този специален фонд и да отидат за помощ на пред­п­риятията, за да не зат­ворят и да не освобож­дават хора, и в помощ на домакин­с­т­вата.

Прог­рамата за 100-те дни и бюджетът за 2022 г. трябва да бъдат в основата на прог­рама на едно бъдещо правител­с­тво“, категорична бе тя.

Лидерът на БСП обясни, че предиз­борни споразумения няма да сключ­ват, но е необ­ходимо да се започне под­готовка отсега за след 14-ти ноем­ври.

На въп­рос за визията на БСП за енер­гетиката като алтер­натива и за сегаш­ната й ситуация, Нинова отговори: “Зелената сделка“ не може да стане на прекомер­ната социална цена, която най-бедната Бъл­гария да плати за това.

Ние сме “за“ удъл­жаване на  срока на “Мариците“.

В след­ващия пар­ламент, учас­т­вайки в преговори за правител­с­тво, това би било едно от пър­вите неща, които трябва да пос­тавим като въп­рос пред Брюк­сел. Що се отнася до алтер­нативата ние сме традиционно пос­ледователни и сме “за“ раз­витие на ядрената енер­гетика. Преди години правихме референ­дум за изг­раж­дане на АЕЦ “Белене“. Това е бъдещата замес­т­ваща мощ­ност, която може да ком­пен­сира  във времето ТЕЦ “Марица-Изток“. По думите й е било пропиляно много време, а на този въп­рос се гледа като геополитически, но той е национален интерес на Бъл­гария.

На въп­роса дали левицата има готово правител­с­тво, ако утре трябва да реализира ман­дат, пред­седателят на БСП отговори, че има, но това би било грешен под­ход: „Видяхме как това подейс­тва при Слави Трифонов, когато сложи готово правител­с­тво, без да се е съоб­разил с другите. Ние при преговорите за третия ман­дат под­ходихме по раз­личен начин и казахме, че няма да пос­тавяме пред­варително условия за имена, а първо да раз­говаряме за прог­рама и след това заедно да обсъдим хората, които ще я изпъл­няват“, припомни Кор­нелия Нинова.

 

КАРЕ:

Евродепутат: БСП е мобилизирана и играе за победа

БСП тръгва мобилизирана за изборите и очаква силни резул­тати. Тръг­ваме с мотивация да се пред­с­тавим добре. Убедени сме в успеха на Румен Радев, а за пар­ламен­тар­ните избори се надявам да пос­тиг­нем добър резул­тат. Аз съм фут­болен фен и ще кажа, че БСП е като ЦСКА – излиза винаги за победа.“ Това каза евродепутатът Петър Витанов, който е член на Национал­ния съвет на БСП и част от Инициатив­ния комитет на Румен Радев и Илияна Йотова пред радио „Фокус“.

Победа на първи тур за Румен Радев би опровер­гала много „харалани ГЕРБ“ и други пропаган­датори. На първи или втори тур, важен е край­ният резул­тат. Очак­вам по-висока избирателна актив­ност на тези избори, което ще се отрази положително и на резул­тата на левицата“, смята още социалис­тът месец преди изборите за президент и пар­ламент.

Петър Витанов каза и защо, Румен Радев е зас­лужил доверието на левицата за втори ман­дат. „Радев не се подаде на ком­форта да се примири с политичес­ката ситуация, в която се намираше страната. Оглавявайки протеста на мнозин­с­т­вото бъл­гар­ски граж­дани, той се позиционира там, където го виж­дахме всички ние, редовите социалисти. Ние не се примирихме с начина, по който дър­жавата беше управ­лявана. В това отношение той не ни предаде. Неп­римирим към коруп­цията, авток­рацията, антидемок­ратич­ния режим“, добави Витанов. 

Според Петър Витанов кам­панията за президент е „всички срещу Радев“: „Проф. Гер­джиков не оставя съм­нения, че е кан­дидатът на ГЕРБ дори с това, че се изказва лас­каво за 12-годишното управ­ление на Борисов.