Специален план за спасение на българското село поиска вицепрезидентът Илияна Йотова

Специален план за спасение на българското село поиска вицепрезидентът Илияна Йотова

За специален план за спасение на бъл­гар­с­кото село се обяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова. „Необ­ходимо е ново планиране както в национал­ния бюджет, така и при раз­п­ределението на европейс­ките сред­с­тва. Необ­ходими са целеви сред­с­тва за селата. Надявам се да срещ­нем пар­т­ньор­с­т­вото на след­ващ редовен кабинет и след­ващ пар­ламент и да пос­тиг­нем реална грижа за бъл­гар­с­кото село. Хората, които управ­ляват Бъл­гария, да имат съз­нанието за това.“ Това посочи Илияна Йотова, която беше гост на тър­жес­т­вената сесия на Общин­с­кия съвет в Трек­ляно по повод Деня на бъл­гар­с­ката община и мес­т­ното самоуп­рав­ление.

Йотова припомни, че само 4 години след Освобож­дението на Бъл­гария е съз­даден пър­вият закон, който пос­тавя основите на дей­ността на мес­т­ните власти. „Още тогава строителите на Бъл­гария са осъз­навали, че и в най-малката териториална единица населението трябва да има висок стан­дарт на живот, за да върви нап­ред раз­витието на цялата дър­жава“, посочи вицеп­резиден­тът.

Илияна Йотова отк­рои огром­ните регионални дис­баланси в Бъл­гария и проб­лема с обез­людяването на цели райони. „Финан­совите ресурси на национал­ния бюджет и от Европейс­кия съюз се кон­цен­т­рират в няколко големи града, а за мал­ките общини не остава почти нищо. Днес в геог­раф­с­ката територия на Бъл­гария имаме няколко Бъл­гарии“, под­черта вицеп­резиден­тът. По думите й тези раз­лики обричат бъдещето на бъл­гар­с­ките деца. Илияна Йотова припомни колко труд­ности са срещ­нали с президента Румен Радев преди години, докато успеят да защитят от зат­варяне училищата в мал­ките общини.

Вицеп­резиден­тът се обяви категорично против раз­делението на Бъл­гария на цен­търа и Бъл­гария на периферията, където лип­сва адек­ватен дос­тъп до здравна грижа, няма пътища. В община Трек­ляно няма аптека, посещенията на личен лекар са нередовни. „За всеки претен­диращ за дър­жав­ник водеща трябва да бъде грижата за хората и тех­ния дос­тоен живот“, посочи Йотова.