Румен Радев и Илияна Йотова с № 6 в бюлетината

Румен Радев и Илияна Йотова с № 6 в бюлетината

„БСП за България” изтегли номер 33 на вчерашния жребий в ЦИК

ЦИК изтегли номерата на впис­ване на кан­дидатите в бюлетината за гласуване на изборите за президент и вицеп­резидент на 14 ноем­ври.

В бит­ката за “Дон­дуков 2“ се впус­кат 23 кандидат-президентски двойки. Тол­кова бяха и през 2016 г.

Основ­ните политически сили няма да имат свои претен­денти, тъй като вече пуб­лично са дек­ларирали под­к­репа за някого от издиг­натите от инициативни комитети.

Ето и под кой номер ще се явят в бюлетината кан­дидатите за поста на дър­жавен глава и вицеп­резидент:

Кан­дидати за президент и вицеп­резидент:

1ИК “Йоло Денев и Марио Филев“

2 – „Русофили за въз­раж­дане на отечес­т­вото“- Николай Малинов и Свет­лана Косева

3ИК „Росен Миленов и Иван Иванов“

4 — „Пат­риотичен фронт“ — Валери Симеонов и Цветан Ман­чев

5 — „Въз­раж­дане“ – Кос­тадин Кос­тадинов и Елена Кун­чева

6ИК „Румен Радев и Илияна Йотова“

7 – Национално обединение на дес­ницата — Горан Благоев и Ивелина Геор­гиева

8 – „Бъл­гар­ски съюз за дирек­тна демок­рация“ — Благой Пет­рев­ски и Савина Хаджийска

9ИК „Марина Мал­чева и Савина Веселинова Луканова“

10ПП — “Бъл­гар­ска социал­демок­рация” — Алек­сан­дър Томов и Лъчезар Аврамов

11ПП „Атака“ – Волен Сидеров и Маг­далена Ташева

12ИК „Боян Стан­ков — Расате и Елена Ваташка“

13 – „Общес­тво за нова Бъл­гария“ – Жельо Желев и Калин Колев

14 – „Глас народен“– Светос­лав Вит­ков и Веселин Белокон­ски

15ИК „Проф. Анас­тас Гер­джиков и полк. Невяна Митева“

16ИК „Луна Йор­данова и Иглена Илиева“

17ДПС – Мус­тафа Карадайъ и Искра Михай­лова

18ИК „Цвета Кирилова и Георги Тутанов“

19ИК „Лозан Панов и Мария Касимова-Моасе“

20ПП „Правото“ — Мария Колева и Ганчо Попов

21ППВМРО“ — Милен Михов и Мария Цвет­кова;

22ПП „Бъл­гар­ско национално обединение“ – Георги Геор­гиев и Стоян Цвет­ков

23ППВОЛЯ“ — Веселин Марешки и Полина Цан­кова

След това бяха изтег­лени номерата, с които пар­тиите и коалициите ще бъдат вписани в избор­ната бюлетина на пред­с­тоящия пар­ламен­тарен вот на 14 ноем­ври. Жребият за под­ред­бата на фор­мациите бе изтег­лен в ЦИК.

При пър­вия жребий се изтег­лиха номерата на пар­тиите, коалициите и инициатив­ните комитети, издиг­нали кандадидат-президентска двойка. Определеният номер от този жребий се запазва и в бюлетината за народни пред­с­тавители за пар­тиите и коалициите, които са се регис­т­рирали и за пар­ламен­тар­ния вот.

При втория жребий бяха изтег­лени номерата на пар­тиите и коалициите, които не учас­т­ват в президен­т­с­ката над­п­ревара. При тази процедура най-малкият номер, който се тегли, следва най-големият номер от пред­ход­ната процедура.

Кан­дидати за народни пред­с­тавители:

24ПП „Има такъв народ“

25КП „Продъл­жаваме промяната“

26ППМИР

27ПП „Благоден­с­т­вие — обединение — градив­ност“

28ПП „Бъл­гар­ски национален съюз — Нова демок­рация“

29ПП „Пряка демок­рация“

30КП „Демок­ратична Бъл­гария“

31КП „Изп­рави се БГ! Ние идваме!“

32КПГЕРБ-СДС

33КПБСП за Бъл­гария“

34ПП „Бъл­гар­ска прог­ресивна линия“

35ПП „Пар­тия на зелените“

36ПП „Бригада“

Предиз­бор­ната кам­пания започва официално на 15 октом­ври.