Нинова: В тежката криза най-напред трябва да защитим българското родно производство

Мерките срещу високите цени на тока, предложени от БСП, са идентични с европейските, отбеляза лидерката на социалистите

Вчера лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова комен­тира мер­ките срещу високите цени на тока:

Европейс­ката комисия  пред­ложи мерки, за които ние от БСП нас­тояваме от сед­мици: 

1. Намаляване на данъци на енер­гоносителите. Ние пред­ложихме намаляване на ДДС

2. Ваучери за ток. Ние пред­ложихме това да са 200 киловат­часа на домакин­с­тво. 

3. Дър­жавна помощ за пред­п­риятията. Ние пред­ложихме от свръх­печал­бите на произ­водители и тър­говци да се под­помогне биз­несът.  

Рад­вам се, че ние имаме разумни и работещи решения за икономиката и бъл­гар­с­ките семейс­тва. Вед­нага след започ­ване на пар­ламента ще тър­сим и намерим съг­ласие за тях”.

Ръковод­с­т­вото на БСП се срещна с пред­с­тавители на бран­шовите организации на бъл­гар­ски хлебоп­роиз­водители, месоп­роиз­водители, млекоп­роиз­водители, виноп­роиз­водители и произ­водители на безал­кохолни напитки. По време на срещата бяха обсъдени проб­лемите  на мал­ките и сред­ните фирми, въз­ник­нали вслед­с­т­вие на увеличението на цените на ток, газ, суровини, тран­с­порт и логис­тика. В резул­тат на тези раз­говори БСП под­готвя спешни мерки за пър­вите 100 дни на управ­ление, за да се под­помог­нат икономиката и домакин­с­т­вата, както и парамет­рите на дър­жав­ния бюджет за 2022 г.

“Нашето пред­ложение да се намали ДДС на храните от мал­ката пот­ребител­ска кош­ница от 20 на 9% не е от днес. Но сега става изк­лючително актуално. Това е стъпка в помощ и на произ­водителите на храни, и на всеки пот­ребител“, заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.  

Бран­шовиците пред­ложиха да се осигури специален енер­гиен пакет, който да бъде предимно за фирми, които работят на бъл­гар­с­кия пазар.

“Неп­ременно ще допъл­ним тази идея към мер­ките за пър­вите сто дни. В тази тежка криза най– нап­ред трябва да защитим бъл­гар­с­кото родно произ­вод­с­тво“, под­черта Нинова. 

“Полез­ното от тези срещи е, че заедно с вас тър­сим работещи решения  на проб­лемите. А едно от най-важните е да осигурим храната на хората, която да могат да си купят на дос­тъпни цени“, категорична бе пред­седателят на бъл­гар­с­ките социалисти.