Стартирането на АЕЦ „Белене” трябва да е едно от първите решения на 47-ото народно събрание

Стартирането на АЕЦ „Белене” трябва да е едно от първите решения на 47-ото народно събрание

БСП пред­лага съз­даването на фонд от печал­бите на произ­водителите и тър­гов­ците на ток. Този фонд “Енер­гийна сигур­ност“ е изк­лючително добро решение, защото в момента се трупат свръх­печалби и ще е в помощ на домакин­с­т­вата и пред­п­риятията. В Европа вече го правят.“ Това каза кан­дидатът за народен пред­с­тавител от лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ във Варна Борис­лав Гуцанов в предаването “Денят On Air“ по Bulgaria On Air.

“Това е едно от пред­ложенията, което ще нап­равим в пър­вите 100 дни“, под­черта Гуцанов. Той припомни, че заедно с това БСП пред­лага 4 мерки за омекотяване на целия този ценови удар — за намаляване на ДДС и акциза на енер­гоносителите, намаляване на данъка върху храните от мал­ката пот­ребител­ска кош­ница, суб­сидия за всяко домакин­с­тво за пот­реб­ление на елек­т­роенер­гия и дос­тъп до определено количес­тво елек­т­роенер­гия до 6 месеца на домакин­с­тва, които спрат да си плащат смет­ките.

2013 г. БСП нап­рави референ­дум и съб­рахме над 700 хиляди под­писа за строител­с­т­вото на АЕЦ “Белене“. Тогава кой ли не ни убеж­даваше — и управ­ляващите от ГЕРБ, и дес­ните, че на Бъл­гария това не е необ­ходимо. Да ги попитам — сега има ли някой, който да мисли по този начин“, отбеляза социалис­тът.

Борис­лав Гуцанов под­черта, че в Европа отново се е заговорило за атом­ната енер­гетика и бързо са се преориен­тирали към нещо, за което БСП говори от години. Според него едно от пър­вите неща, което трябва да бъде нап­равено в 47-ото народно съб­рание е вземането на решение за стар­тирането на АЕЦ “Белене“.

Кан­дидатът за народен пред­с­тавител отп­рави въп­рос към Бойко Борисов и бив­шия енер­гиен минис­тър от ГЕРБ Теменужка Пет­кова: “Бих попитал г-н Борисов и г-жа Пет­кова, които се хвалели с под­писания нов договор за дос­тавка на газ, сега какво ще кажат по този въп­рос — че го под­писаха на бор­сови цени, а не това, което беше преди, че в 9-месечен период от време и вър­зани към неф­топ­родук­тите. Щеше да е много по-различно сега, ако не си бяха правили екс­перименти, без да раз­бират тази материя“.