Карадайъ: Националната цел трябва да бъде средноевропейския стандарт на живот

Карадайъ: Националната цел трябва да бъде средноевропейския стандарт на живот

Зелената сделка, дигитализацията и гражданското общество ще доведат до по-добър живот, убеден е кандидатът на ДПС за презизент

Нова национална цел на Бъл­гария посочи лидерът на ДПС Мус­тафа Карадайъ, кан­дидат на движението за президент, по време на пър­вото си предиз­борно събитие в страната.

Кам­панията на Движението за президент, вицеп­резидент и народни пред­с­тавители тръгна от Видин, където водач на лис­тата на ДПС за 47-ото НС е зам.-председателят на пар­тията Станис­лав Анас­тасов.

Заедно с него на пред­с­тавянето на кан­дидатите на ДПС присъс­т­ваха Искра Михай­лова, кан­дидат за вицеп­резидент, издиг­нат от ДПС, президен­тът на АЛДЕ Илхан Кючюк, народни пред­с­тавители от видин­с­ката листа на ДПС.

Днес ние от ДПС имаме самочув­с­т­вието да посочим ясна национална цел за Бъл­гария — да дос­тиг­нем сред­ните европейски стан­дарти на живот, заяви Карадайъ. И уверено допълни: Можем да го нап­равим.

Пред препъл­нената зала във Видин лидерът на ДПС припомни, че днес приоритетите на Европа са зелената сделка, дигитализацията и граж­дан­с­кото общес­тво, за да има ускорено икономическо раз­витие за ЕС. Ние, от ДПС, дефинирахме тези цели още през 2016 г., изведохме ги като приоритети през 2017 г. — за да има нашата Родина Бъл­гария ускорено икономическо раз­витие, каза Мус­тафа Карадайъ.

Тогава другите пар­тии се отнесоха малко с нас­мешка, но през 2020 г. това станаха приоритетите на целия Европейски съюз. Именно затова ние с г-жа Михай­лова имаме самочув­с­т­вието да посочим ясната и категорична цел на Бъл­гария — дос­тигане на сред­ните европейски стан­дарти на живот. И то не някога, а още отсега да работим за ускореното икономическо раз­витие на страната си, каза лидерът на ДПС.

За мен е огромна чест да бъда кан­дидатът за президент, издиг­нат от Движението за права и свободи, обърна се към хората Карадайъ. И заяви: “Времето наис­тина е историческо. Г-жа Искра Михай­лова каза, че мнозина се оправ­дават с решения, взети в Брюк­сел. Но ние от ДПС не се оправ­даваме с тях. Ние активно учас­т­ваме в процеса на вземането на решения в Брюк­сел“.

Кан­дидатът за президент на ДПС припомни европейс­кия старт на кам­панията си, която започна от Хага и Брюк­сел. Там Мус­тафа Карадайъ имаше раз­говори с евродепутати, еврокомисари, учас­тва в срещата на либерал­ния връх заедно с 8 европейски министър-председатели.

Всичко това ми даде увереността да зас­тана пред вас като кан­дидат за президент, издиг­нат от ДПС, каза Карадайъ и специално пред­с­тави пред хората президента на АЛДЕ Илхан Кючюк.

В голямата европейска пар­тия, която е трета по сила в Европейс­кия пар­ламент, членуват 60 либерални пар­тии от ЕС, тя има петима еврокомисари и пред­седател­с­тва Съвета на премиерите, членове на ЕС.

Президен­тът на тази пар­тия е от Бъл­гария, от ДПС — Илхан Кючюк, изтъкна Карадайъ. И допълни, че и президен­тът на европейс­ките млади либерали е бъл­гарка от ДПС — Антоанета Асенова. И под­черта, че няма друга пар­тия в Бъл­гария, която да заема двете най-важни позиции в своето политическо семейс­тво. Това е приз­нание за работата на Движението като либерална пар­тия в Бъл­гария и в целия Европейски съюз.

Той бе категоричен, че президен­тът трябва да пред­лага обединяващи национални каузи. “Така, както ние от ДПС още в зората на демок­рацията през 1991 посочихме мяс­тото и пътя на Бъл­гария. Казахме, че мяс­тото е ЕС, но за да стиг­нем там първо трябва да станем членове на НАТО. Така успяхме да убедим и дес­ните, че това е правил­ното решение, а след това и левите в Бъл­гария. А след обединението на политичес­ките сили, успяхме да пос­тиг­нем кон­сен­сус и в общес­т­вото. И когато ДПС учас­т­ваше във властта през 2004 г. станахме членове на НАТО, а през 2007 — и членове на ЕС.“, заяви лидерът на ДПС.