Почина антифашистът Тотю Бакалов

Почина Тотю Бакалов — на 94 години. Учас­т­ник в антифашис­т­ката съп­ротива, полит­зат­вор­ник в Старозагор­с­кия зат­вор за 10 години. Член на БКП и БСП от 1952 г.

Юрист с цялото си същес­тво, отдава живота си в правосъд­ната сис­тема като заместник-председател и пред­седател на Окръж­ния съд в Стара Загора, член на Вър­хов­ния съд. Бор­бата за истината и ней­ното отс­тояване бе същ­ност на неговия живот.

Истината, само истината — това е мотото на всички негови книги и статии, пос­ветени на антифашис­т­ката съп­ротива, на смисъла и значението на Народ­ния съд, на множес­т­вото недъзи в нашия живот и преди, и след промените в страната.

Дос­тойн­с­тво, чес­т­ност и истина, съчетани с идеал и вяра в жиз­неността на социалис­тичес­ката идея — това бе жиз­неното верую на Тотю Бакалов

Дъл­бок пок­лон и приз­нател­ност!

УС на Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз

Облас­тен и общин­ски съвет на БАС Стара Загора