Лидерът на победилите в Германия социалдемократи пожела успех на БСП

Лидерът на победилите в Германия социалдемократи пожела успех на БСП

В писмо до Кор­нелия Нинова лидерът на Социал­демок­ратичес­ката пар­тия на Гер­мания Нор­берт Валтер-Борянс благодари за поз­д­равите с победата и доб­рите пожелания.

“Скъпа Кор­нелия, Социал­демок­ратичес­ката пар­тия на Гер­мания се прояви като най-силната пар­тия на изборите за Бун­дес­таг и има амбицията да ръководи новото федерално правител­с­тво. Правител­с­тво, което се занимава с належащите въп­роси на бъдещето и правител­с­тво, което стои с цялата си енер­гия за обединена и суверенна Европа“, пише до Нинова Валтер-Борянс.

Той завър­шва пис­мото с най-добри пожелания за успех.