Преминаването на училищата онлайн ще се решава на общинско ниво

Решенията за преминаване на учениците в онлайн среда не трябва да се правят на облас­тно, а на общин­ско ниво. Това заяви образовател­ният минис­тър Николай Ден­ков в Рил­с­кия манас­тир.

В доказател­с­тво на тезата си той посочи кон­к­ретен облас­тен цен­тър, в който раз­лич­ните общин­ски училища раз­полагат с коренно раз­личен брой отсъс­т­ващи заради коронавируса ученици.

В момента тече процес по стиковане между здрав­ното и образовател­ното минис­тер­с­тво за това какви точно да бъдат мер­ките, които ще фигурират в пред­с­тоящата заповед.

В Кюс­тен­дил имаше община с 30% отсъс­т­ващи ученици и няколко други общини с 0% отсъс­т­ващи. Очевидно е, че този облас­тен под­ход не е удачен, ако ние се грижим за обучението на децата”, категоричен е минис­търът. 

Той допълни, че са се раз­б­рали със Здрав­ното минис­тер­с­тво, че решенията трябва да бъдат на общин­ско ниво. Относно бюджетите на училищата минис­тър Ден­ков посочи, че 80% от учеб­ните заведения нямат проб­леми с финан­сирането.