Кирил Петков: Годишно у нас се крадат 2-3 милиарда

Кирил Петков: Годишно у нас се крадат 2-3 милиарда

Всичко опира до съдеб­ната сис­тема. Имаме ли нор­мална съдебна сис­тема — ще имаме нулева коруп­ция. Ще ви омръзне да слушате това, защото ще го пов­таряме много пъти. Коруп­цията е най-големия бич.

Това заяви съп­ред­седателят на “Продъл­жаваме промяната“ Кирил Пет­ков във Варна, където пред­с­тавя приоритетите на пар­тията пред граж­дани.

“На година се крадат по 23 млрд. Ако се спре тази кражба, няма абсолютна никаква нужда да се вдигат данъците. За четири месеца показахме, че приходите в хаз­ната са напълно дос­татъчни при правилно събиране и без кражби. Снощи с Асен Василев до 2 часа през нощта сме мис­лили как да се рефор­мира съдеб­ната сис­тема. Няма да е лесна бит­ката. Глав­ният прокурор в момента коли и беси. Трябва да се нап­рави промяна и той да бъде сменен. Аз лично го усетих и не е заради моето граж­дан­с­тво. Като минис­тър съм подал доста сиг­нали за неред­ности и нищо. Все едно си пращах пощен­ски кар­тички до празна кутия. Ще е трудно, защото видяхте за ББР каква битка беше. Бит­ката за глав­ния прокурор ще е още по-сериозна, но тя трябва да се води“, категоричен бе той. “Относно здрав­ната сис­тема най-важното е Спеш­ната помощ“, каза пред граж­даните от своя страна Асен Василев. “Вчера бяхме в Доб­рич, Каварна и хората се оплакаха, че за лечение трябва да идват до Варна. В нашата прог­рама е залег­нало, че всеки един човек трябва да получи медицин­ска помощ в рам­ките на един час независимо къде живее. За пример мога да дам Румъния. Там си рефор­мираха много успешно Спеш­ната помощ и в момента в това отношение са по-добре от Фран­ция“, даде пример Василев.