Влизат в сила нови ограничения заради COVID

Влизат в сила нови ограничения заради COVID

Нови ограничителни мерки влизат със заповед на служеб­ния здравен минис­тър Стойчо Кацаров.

Бол­ниците в страната спират плановия прием и операции.

Плановата дей­ност на бол­ниците ще спре с изк­лючение на тран­с­п­лан­тациите, диаг­нос­тиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологично заболявания, асис­тирана реп­родук­ция и раж­дания, дей­нос­тите по рехабилитация, продъл­жително лечение и психиат­рична помощ.

Заб­раняват се посещенията в бол­ници, с изк­лючение на пациен­тите в пос­леден стадии, както и домовете за деца и въз­рас­тни.

Според заповедта това ще облекчи натис­кът върху здрав­ните заведения и ще поз­воли ненатоварените отделения, да се прес­т­рук­турират в такива за лечение на пациенти с Ковид.

От днес няма да работят дет­с­ките цен­т­рове и клубове и организирани групи за деца.

Школите по езици и образовател­ните такива ще работят с не повече от 5 деца в група и при спаз­ване на дис­тан­ция от 1,5 метра. Спират тийм­бил­дин­гите, колек­тивни спор­тове на зак­рито, с изк­лючение за тези на кар­тотекирани със­тезатели.

Раз­решени със зелен сер­тификат за работещите и посетителите остават заведенията, кината, теат­рите, кон­цер­тите, фит­нес залите и СПА цен­т­ровете, семинарите и изпитите, музеи, галерии, организирани екс­кур­зии и присъс­т­веното обучение в универ­ситетите.

Изис­к­ването за сер­тификат за преболедуване, вак­синация или отрицателен резул­тат от антигенен и PCR тест, не важи за лицата под 18 г.

В заповедта е официално приз­нато сер­тификатът за преболедуване да важи една година, а като сер­тификат за вак­синация се приз­нава и този за една доза пос­тавена вак­сина, от двудозовите, но чак 15 дни след пос­тавяне, същият срок важи и за еднодозовата вак­сина.

Учениците могат да преминат към присъс­т­вено обучение само там, където има организация за тес­т­ването им два пъти сед­мично. Всички ученици от пети до дванадесети клас и учителите трябва да са с маски.

Работодателите трябва да осигурят дис­тан­ционна работа на поне половината от пер­сонала си.

Край­ният срок за новите противоепидемични мерки е 30 ноем­ври 2021 г.