Болници правят списъци за прием на пациенти с COVID-19

Болници правят списъци за прием на пациенти с COVID-19

Дори да спрат линейките да идват до лечебните заведения, много хора идват, докарани от техни близки, обясняват медици

Бол­ниците продъл­жават да са на ръба заради пика на пан­демията от коронавирус, а в „Света Анна” и трите етажа, отделени за болни с COVID-19, са почти винаги пълни изцяло. Подобно е положението и в останалите лечебни заведения. На места, правят и списъци с чакащи за прием, бие тревога „Нова телевизия”. В момента, по заповед на минис­търа, ние би тряб­вало да имаме по 30 болни на етаж, а те са по 34. Вчера бяха 37 на моя етаж. Защото дори да спрат линей­ките да идват до нашето лечебно заведение, много хора идват, докарани от техни близки, обясни проф. Рада Прокопова, нач. Клиника в УМБАЛ “Света Анна“. От бол­ницата приз­нават, че огром­ният брой от теж­ките случаи все още са невак­синирани. Досега един вак­синиран пациент е починал. Всички останали сме успели да ги спасим, съобщи Прокопова. А според здрав­ните специалисти, високият брой смър­тни случаи се дължи на завишения брой заболеваемост в страната.

Пикът на смър­т­ността следва пика на голямата заболеваемост. Сега берем плодовете на тези няколко сед­мици, в които имахме нарас­т­ващ брой случаи. Когато си на първо място по смър­т­ност в света, трябва да има брутални мерки, ако се цени човеш­кият живот. Ако не го цениш, не трябва да правиш нищо. Или не правим нищо и жънем тези рекорди, или като общес­тво се хващаме за ръце и минаваме заедно през това, комен­тира проф. Георги Момеков от МУ-София. По темата дали антителата са дос­татъчни за зелен сер­тификат, учените остават на двата полюса. Наис­тина има много хора, които са изкарали болестта на крак и имат антитела. Протек­цията при вак­синираните обаче е много по-висока, откол­кото при тези, които са изкарали вируса, обясни Момеков.