МОН: Учениците в 15 области остават онлайн, чакат се поръчаните още 200 хиляди COVID теста

МОН: Учениците в 15 области остават онлайн, чакат се поръчаните още 200 хиляди COVID теста

Учениците в 15 области на страната ще продъл­жат да се обучават онлайн, докато прис­тиг­нат поръчаните от Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването още 200 000 COVID теста, пред­видени за тес­т­ване на децата, съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на образованието. Към този момент тези тес­тове не са налични в базата на БЧК в с. Лозен и няма инфор­мация кога ще бъдат дос­тавени, комен­тира БНР. През миналата сед­мица Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването избра два вида тес­тове и сключи договори с двама дис­т­рибутори за общо 400 000 броя тес­тове. Единият дос­тав­чик изпълни ангажимента си за 200 000 теста, които вед­нага бяха раз­п­ределени в 13 области, включително в София-град. Очаква се дос­тав­ката на другата половина от поръчаното количес­тво за облас­тите — Плов­див, Русе, Хас­ково, Бур­гас, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Велико Тър­ново, Плевен, Ловеч, Видин, Враца, Мон­тана, Пер­ник и София-област. Родителите и учителите ще бъдат уведомени вед­нага, щом тес­товете прис­тиг­нат и ще имат поне два дни пред­варително, за да се под­гот­вят за въз­с­тановяване на присъс­т­веното обучение за децата от I до IV клас. Мал­ките ученици в 13-те области, които вече раз­полагат с тес­тове и чиито родители са съг­ласни да бъдат тес­т­вани два пъти в сед­мицата, могат да се вър­нат в клас днес, сряда, 10 ноем­ври.