Румен Радев: Не се предавам, когато каузата е за българския народ

Румен Радев: Не се предавам, когато каузата е за българския народ

Пътят към промяната няма да бъде лесен, няма да бъде и кратък, отбеляза държавният глава

За пет години с Илияна Йотова успяхме да утвър­дим президен­т­с­ката инс­титуция като стълб на дър­жав­ност и стабил­ност. Не се под­дадохме. Защото тук са моите учители. Те са ме учили, както и моите родители, както и всички вас – трудовите чес­тни хора на Хас­ково, да не се предавам, когато каузата е за бъл­гар­с­кия народ“. Това заяви президен­тът Румен Радев пред съг­раж­даните си в Хас­ково. „Не ви предадохме и бяхме заедно с вас, когато спирахме лобис­тко законодател­с­тво, когато призовавахме към събуж­дане, за отх­вър­ляне на властта, чрез зап­лахи, лъжи и манипулации, когато обединявахме около значими каузи, когато показ­вахме, че може да има друг чес­тен прог­ресивен път за Бъл­гария. И днес Бъл­гария се променя“, допълни Радев. Той под­черта, че е изк­лючително важно на изборите хората да гласуват, защото залогът е голям. „Залогът е бъдещето на Бъл­гария“, категоричен е президен­тът. Ние сме показали, че работим за обединение около цен­нос­тите, завещани ни още от нашите предци – свобода, справед­ливост и солидар­ност, около чес­тен труд, лоялна кон­курен­ция, защита на соб­с­т­веността и на правата на хората, около въз­мож­ност за раз­витие на всеки талант да остава тук, в дър­жавата“, каза още той.

Няма нор­мална демок­ратична уважаваща себе си дър­жава, която да търпи това позорно явление купуване на избори. Категорично трябва да дадем отпор, като общес­тво. Нямаме бъдеще с купуване на избори. И ние ще се борим до край с това грозно урод­ливо явление“, комен­тира Румен Радев.       

Къде отиде богат­с­т­вото на Бъл­гария – този отговор дъл­жат нашите опоненти! Докато бъл­гарите на площадите на протеста си искахме дър­жавата, някой е реализирал своите схеми, 60 млн. лв. от нашите пари са отишли в неиз­вес­тни джобове.“ С тези думи вицеп­резиден­тът Илияна Йотова привет­с­тва сим­патизанти в Хас­ково. „Бъл­гария ще бъде нова – това ви обещаваме днес! Бъл­гарите се събудихме и сме готови да си вър­нем дър­жавата от лапите на мафията. Бъл­гария ще бъде на неп­римиримите, смелите, грамот­ните, отговор­ните, а не на калин­ките и без­к­ниж­ниците“, изтъкна Йотова.

Тя благодари за под­к­репата и доверието през изминалите пет години. „Смело продъл­жаваме нап­ред с президента Радев, защото вие сте до нас, под­к­репата ви ни дава сили. Няма да ви предадем“, обеща Илияна Йотова. 

“Преди пет години дой­дох при вас не като зем­ляк, а като човек, който поиска вашата под­к­репа, за да тръг­нем по нов път, да тръг­нем към една нова Бъл­гария. Бъл­гария на свобод­ните хора, на дос­тойн­с­т­вото и на нап­редъка. Получих я, но тогава вие поис­кахте нещо много ясно – Не ни предавай! Отс­тоявай нашите интереси! Отс­тоявай нашите цен­ности!“ Това заяви президен­тът Румен Радев пред граж­дани в Хар­манли. Той под­черта,  че са изминали пет изк­лючително трудни години на невероятни изпитания. “Но дори в най-тежките времена на пълна обсада на президен­т­с­ката инс­титуция, ние останахме един­с­т­вената неп­рев­зета инс­титуция. На ежед­невни атаки, на всякакви лъжи и манипулации, ние устояхме. Хората от нашия край не се предаваме лесно. Особено, когато вяр­ваме в нещо и аз ви благодаря за тази под­к­репа“, каза още Радев и допълни: “Всеки ден я усещахме. За това и ние успяхме. Успяхме да нап­равим така, че заедно с вас Бъл­гария днес да се промени, да обсъжда нови идеи, да се изрича истината на глас и без страх“.

Той под­черта, че пътят към промяната няма да бъде лесен, няма да бъде и кратък. “На 14 ноем­ври ние ще трябва да избираме бъдеще и сигур­ност за нашите деца и за Бъл­гария. Трябва да изберем пар­ламент, в който да има демок­ратично мнозин­с­тво с воля за промяна. Най –сетне да започ­нат истин­с­ките реформи. Най– сетне да има ефек­тивен пар­ламен­тарен кон­т­рол, да не се прибират в сакове 60 млн. лева и то само от един лот“, комен­тира президен­тът.

Нашите опоненти усещат агонията и искат да ви откажат от гласуване. Не се под­давайте, гласувайте! Скоро те ще излязат от анес­тезията и ще боли, когато се раз­к­рият всич­ките им схеми. Опонен­тите ни се срамуват и бягат от пар­тията, която ги издигна, защото трудно могат да обяс­нят рушащите се магис­т­рали и всички коруп­ционни сделки“, заяви Илияна Йотова.

Тя посочи, че с Румен Радев не правят кам­пания, а продъл­жават своята работа. „Неп­рекъс­нато сме сред хората, говорим с тех­ния глас, силни и независими сме, устояваме на ударите. Заедно с вас сме и в успехите, и в труд­нос­тите“, обърна се Йотова към съб­ралото се множес­тво от хора.

Тя е убедена, че Бъл­гария няма нужда от лакирани водачи, измис­лени от скъпос­т­руващи пиари. „Имаме нужда от силен и смел президент, доказал себе си. Президент, който загърби „йес политиката“ и отс­тоява национал­ните интереси. Президент, който знае що е вът­решна сигур­ност и работи за нея – за добро образование, дос­тъпно здравеопаз­ване, прос­перираща икономика. Такъв президент е ген. Румен Радев“, заяви Илияна Йотова.