Отиде си големият български интелектуалец проф. Чавдар Добрев

Отиде си големият български интелектуалец проф. Чавдар Добрев

На 88 годишна въз­раст ни напусна големият интелек­туалец и стожер на социал­ната идея проф. Чав­дар Доб­рев.

В мащаба на своите знания и твор­ческа енер­гия той бе енцик­лопедична лич­ност – писател, литературен критик, теат­ровед, преводач, пуб­лицист и мемоарист.

Роден на 21 август 1933 г. в Ямбол. Завър­шва вис­шето си образование в Будапещен­с­кия универ­ситет, остана един от най-тънките поз­навачи на унгар­с­ката история, кул­тура и език. Защитава успешно дисер­тация в Мос­ква по изкус­т­воз­нание.

Дълги години работи в Инс­титута по изкус­т­воз­нание при БАН, в Комитета за кул­тура и Научно-информационния цен­тър по кул­турата, в Народ­ния театър „Иван Вазов” и в литературни издания. Заемал е и пос­товете на дирек­тор на Бъл­гар­с­кия кул­турен цен­тър в Мос­ква, член на Вис­шата атес­тационна комисия.

Активен общес­т­веник със смела и критична граж­дан­ска позиция и преди, и след промените от 10 ноем­ври 1989 г., ярък защит­ник на социал­ната идея.

Избиран за народен пред­с­тавител от БСП и за член на Вис­шия съвет на пар­тията.

Професор, док­тор. Пуб­ликувал е над 30 книги, между които “Реализ­мът на Вах­тан­гов“, “Лирична драма“, “Заб­ранените плодове на поз­нанието (Емилиян Станев)“, “Всекид­нев­ният Леон Даниел“, “Еретич­ният ерос“, двутом­никът “Ранено време“, “Окосена болка“, “Въз­х­вала на разума“ и др.

За в. ЗЕМЯ проф. Доб­рев бе дъл­гогодишен политически наб­людател с огромен авторитет. Чакан и обичан от читателите автор, брилян­тен анализатор, колега, приятел, учител по морал и идей­ност.

За бъл­гар­с­кото ляво той бе един от доайените и най-достойните!  

В идеалите той никога не се поколеба, на идеите той никога не изневери, макар че като всеки истин­ски интелек­туалец е имал привилегията да мисли и да се съм­нява.

Пок­лон пред свет­лата му памет!