Нинова към служебното правителство: Вижте световната практика, отворете Държавния резерв

Нинова към служебното правителство: Вижте световната практика, отворете Държавния резерв

Хората и икономиката имат нужда от помощ сега, написа във Фейс­бук лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. Още в момента, в който цените тръг­наха рязко нагоре преди два месеца, пред­ложих да се освободят стоки от Дър­жав­ния резерв, за да се пов­лияе на пазара. Никой не чу. Това е утвър­дена световна прак­тика при кризи. Нап­равиха го Япония и САЩ, припомни тя. Сигурна съм, че ще го нап­равят и други страни. Не е късно и за нас. Отново апелирам към служеб­ното правител­с­тво — освободете стоки от резерва. Ще пос­тиг­нем два ефекта еднов­ременно — по-голямото пред­лагане на стоки ще пов­лияе на цените надолу, както и зареж­дането на резерва с нови стоки, предимно бъл­гар­ски, ще помогне на нашите родни произ­водители, пред­лага Нинова.