БСП предлага 6 електронни регистъра

За БСП елек­т­рон­ното управ­ление е преди всичко проз­рач­ност и пуб­лични услуги. Ние смятаме, че изг­раж­дането на елек­т­рон­ното управ­ление е едно от основ­ните сред­с­тва за пос­тигане на ефек­тивно дър­жавно управ­ление, заяви Димитър Дан­чев, член на Национал­ния съвет на БСП, по време на преговорите за пос­тигане на коалиционно споразумение на тема “Елек­т­ронно правител­с­тво“. Социалис­тът припомни, че за елек­т­ронно управ­ление в Бъл­гария се говори от 1997 г., но се въвежда вече чет­върт век. В БСП имаме воля да го реализираме като сред­с­тво за подоб­ряване на качес­т­вото на живот на бъл­гар­с­ките граж­дани. Сигурни сме, че страната ни раз­полага с необ­ходимия ресурс за тех­ничес­ката реализация на ефек­тивно елек­т­ронно управ­ление, обясни той, цитиран от прес­цен­търа на левицата. По думите на Дан­чев ефек­тив­ното въвеж­дане и реализиране на елек­т­рон­ното управ­ление на проз­рачна дър­жавна админис­т­рация трябва да се въз­ложи на ново Минис­тер­с­тво на админис­т­ратив­ното раз­витие и елек­т­рон­ното управ­ление. Чрез едно такова минис­тер­с­тво, което се занимава с политиките в това нап­рав­ление, може да се гаран­тира проз­рачно, ефек­тивно и съоб­разено с изис­к­ванията на правовата дър­жава елек­т­ронно управ­ление, поясни той. Според Любомир Благоев, инженер по ком­пютърна тех­ника и част от преговор­ния екип, лип­сва ориен­тировъчно планиране на изг­раж­дането на елек­т­рон­ното управ­ление под фор­мата на меж­динни етапи, ресурси, полза от тях­ното съз­даване и приб­лизителна цена. „В момента отдел­ните админис­т­рации нямат пред­с­тава какво трябва да правят, как ще го правят и финан­сират“, заяви той.