Правосъдният министър пита Гешев за спрени производства срещу бившия кмет на Пловдив

Правосъдният министър пита Гешев за спрени производства срещу бившия кмет на Пловдив

Минис­търът на правосъдието Иван Демер­джиев пред­с­тави пред Вис­шия съдебен съвет материали за три прек­ратени досъдебни произ­вод­с­тва срещу бив­шия кмет на Плов­див Иван Тотев, съобщи Топновини.бг. Раз­с­лед­ванията са били за злоупот­реба със сред­с­т­вата за мес­т­ния зоопарк, за почис­т­ване на гробищ­ните пар­кове и за град­с­кия тран­с­порт. Макар да са били образувани по раз­лично време, те са прек­ратени еднов­ременно от четирима спец­п­рокурори непос­ред­с­т­вено преди изборите за 45-ото Народно съб­рание.

Така Иван Тотев е бил амнис­тиран от прокуратурата, комен­тира Демер­джиев. Той се обърна към глав­ния прокурор Иван Гешев с въп­рос. И третирайки тази инфор­мация, на база на изяв­ленията на глав­ния прокурор, спом­няте си той беше подал защита по отношение на искането на професор Стоилов за отс­т­раняването му, в тази защита се намира статия „Гешев и справед­ливостта“, той е пред­с­тавил тази статия в своя под­к­репа. В тази статия е описано, че той е нов цен­тър на политичес­ката власт. Моето питане е тези три прек­ратявания свър­зани ли са с тази фун­к­ция и тя специфична ли е за прокуратурата и трябва ли да се упраж­нява от глав­ния прокурор, каза служеб­ният правосъден минис­тър Иван Демер­джиев преди началото на заседанието на ВСС, съобщи БНР.