За Румен Радев националният интерес е над всичко

За Румен Радев националният интерес е над всичко

За разлика от Бойко Борисов президентът не козирува на чужди „началници“

“Дойче веле“ цитира как три гер­ман­ски медии раз­каз­ват за победата на Румен Радев, пътя му до президен­т­с­т­вото и бит­ките с Борисов. “Румен Радев беше преиз­б­ран. В проточилата се политическа криза той осигури на страната определена стабил­ност, а и не само това: Радев даде тласък на онази промяна, за която граж­даните нас­тояват, но пар­тиите досега не съумяват да осъщес­т­вят.“ Така започва статията на Кат­рин Кал­вейт в “Зюд­дойче Цай­тунг“, озаг­лавена “Страната на многоб­рой­ните въз­мож­ности“. В нея автор­ката припомня, че миналата година Радев “влезе в тежък сблъсък с тогаваш­ния министър-председател Бойко Борисов и под­к­репи демон­с­т­ран­тите, които бяха излезли на улицата, за да протес­тират срещу коруп­цията и мафиот­с­ките методи в политиката.“

По-нататък гер­ман­с­ката жур­налис­тка описва нак­ратко ситуацията със служеб­ното правител­с­тво и изхода от пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори и комен­тира: “Но политиката в Бъл­гария никога не е това, което изг­лежда. Прекалено дълго границата между власт и злоупот­реба с власт беше също тол­кова раз­мита, кол­кото и границата между пар­тийна политика и олигарси. Политици, които трябва да пред­с­тав­ляват мал­цин­с­т­вата, пред­с­тав­ляват всъщ­ност главатари на кланове, живеещи в чуж­бина, а популис­тите защитават един­с­т­вено своите интереси. Радев започна кариерата си в Комунис­тичес­ката пар­тия, а въз­ходът му беше под­к­репен от социалис­тите, които са с националис­тическа и проруска наг­ласа. В момента го под­дър­жат борци срещу коруп­цията и рефор­матори. Президен­тът обещава, че заедно с тях ще обнови страната си. Ако наис­тина въз­никне коалиция, ориен­тирана към реформи, Радев е длъжен да я под­к­репи с всички сили. И в същото време да се оттегли от ролята на сил­ния човек, която му беше наложена от кризата.“

“Убедителен победител в София“ — така е озаг­лавил статията си във “Фран­к­фур­тер Алгемайне Цай­тунг“ отлич­ният поз­навач на бъл­гар­с­ката политика Михаел Мар­тенс. В началото на своя пор­т­рет на преиз­б­рания бъл­гар­ски президент Румен Радев авторът отбелязва: “Де да беше в Бъл­гария всичко политически тол­кова ясно, кол­кото резул­татът от президен­т­с­ките избори.“

Мар­тенс също описва политичес­ката обс­тановка, резул­татите от пар­ламен­тар­ните избори, въз­мож­ната бъдеща управ­ляваща коалиция и евен­туал­ната роля на президента за сфор­мирането на правител­с­тво. “Румен Радев, който трябва да помогне за това, е роден през 1963 година в образ­цовото социалис­тическо селище Димит­ров­г­рад. Преди да влезе в политиката през 2016 година, Радев осъщес­тви успешна офицер­ска кариера. От пилот на изт­ребител той се издигна до глав­нокоман­д­ващ на ВВС. Радев получава образованието си още докато Бъл­гария членува във Вар­шав­с­кия договор. В интер­нет могат да се гледат видеа от 2014 година, които показ­ват негови рис­ковани авиатор­ски упраж­нения със съвет­ски МИГ-29.

Когато през 2017 година за пръв път стана президент, в чуж­бина доминираше опасението, че Радев прекалено много обича не само МИГ-29, но и страната, където се произ­веж­дат тези изт­ребители. Неговият призив да се вдиг­нат европейс­ките сан­к­ции срещу Русия се натъкна на скеп­тицизъм не само в НАТО. Във вът­реш­нополитически план обаче Радев бива смятан по-скоро за благонадеж­ден и решителен борец срещу коруп­цията на най-високо рав­нище. А Бъл­гария гор­чиво се нуж­дае тъкмо от това.“

“В областта на вън­ш­ната политика Радев е своен­равен и трудно може да бъде преценен“ — това кон­с­татира в обширна статия в авторитет­ното издание “Цицеро“ гер­ман­с­кият жур­налист Франк Щир, също отдав­нашен поз­навач на бъл­гар­с­ката политика. За началото на политичес­ката кариера на президента Франк Щир отбелязва: “След пър­вите му някак дър­вени изяв­ления в ролята на кан­дидат за президент, човек трудно можеше да си го пред­с­тави сред акулите в бъл­гар­с­ката политика. През изминалите 5 години Радев изпъл­няваше задъл­женията си по некон­вен­ционален начин, против­ниците му дори твър­дяха, че не се държи като президент, но така той си изг­ради позиция, която далеч над­х­върля пред­с­тавител­ната роля на един бъл­гар­ски президент.“

Франк Щир също под­робно раз­казва за критиките на Радев срещу бив­шия премиер Бойко Борисов и глав­ния прокурор Гешев: “Според президента и неговите спод­виж­ници, те двамата заедно учас­т­ват в раз­г­раб­ването на страната и пог­реш­ното прилагане на прин­ципите на правото. Така въз­никна студена война между инс­титуциите, между президен­т­с­т­вото и Минис­тер­с­кия съвет на Борисов. Взаим­ните лични нападки и обвинения далеч над­х­вър­лиха онази мярка, която е обичайна за европейс­ката политика“, комен­тира гер­ман­с­кият жур­налист.

Заг­лавието е на „Земя“