Потвърдено: Омикрон е в България

Потвърдено: Омикрон е в България

При никой от заразените не се налага хоспитализация, обясни главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев

Наличието на варианта на COVID-19 Омик­рон е пот­вър­дено в Бъл­гария, обяви глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев. Това е станало ясно след сек­вениране на проби в Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести.

До момента са пот­вър­дени 12 случая — 9 мъже и 3 жени. Те са от всички въз­рас­тови групи. Седем от заразените с Омик­рон са без вак­синация. Петима имат такава преди 9 месеца с пълна вак­синационна схема. Може да очак­ваме значително по-бързо раз­п­рос­т­ранение. По всяка вероят­ност Омик­рон ще стане доминиращ. Изненада при протичането на заболяването няма. За щас­тие при никой от заразените не се налага хос­питализация, обясни още той.

Пробите от пос­лед­ното сек­вениране в Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести са общо 275. Взети са от 21 области от 41 лечебни заведения. От всички положителни проби 4,4% са с пот­вър­ден Омик­рон”, посочи глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор.

Само един от заразените с новия вариант на вируса е пътувал в чуж­бина, като нас­коро се е завър­нал от Великоб­ритания. Налагането на нови мерки от здрав­ните власти ще бъде обсъдено още в пър­вия работен ден. Не е изк­лючен и пореден лок­даун, смята глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор. Ще нап­равим още един анализ на дан­ните и на това как в Европа се процедира, за да може да сме в син­х­рон с останалите страни. Най-важните мерки бяха взети — допъл­нителен стимул за вак­синация на най-рисковата от услож­нения група и скъсяване на интер­вала за пос­тавянето на бус­терна доза. Имаме вече опит с коронавируса, няма да се стигне до връщане на пациенти от бол­ниците. Може да се стигне обаче до 1020% от работещия пер­сонал на дадена фирма да бъде еднов­ременно в бол­ничен, което значително ще зат­рудни работ­ния процес, допълни още той. По думите му ефикасна защита срещу Омик­рон може да бъде осигурена един­с­т­вено чрез пълна имунизационна схема и пос­тавянето на бус­терна доза. Доц. Кун­чев не изк­лючи и в момента да има скрито раз­п­рос­т­ранение на вируса, като положител­ните проби да се окажат много повече. Пос­лед­ните няколко сед­мици това е налице. Хората, за да не се зат­руд­няват, не се обявяват като заразени. Някои се самоизолират, но това не е дос­татъчно надеж­дна мярка, добави той като уточни, че никъде в Европа не се приз­нават тес­тове, нап­равени вкъщи.

Ива Хрис­това: Пет пъти по-често са пов­тор­ните инфек­ции при Омик­рон спрямо Делта

Очак­ваме процен­тът на заразени с Омик­рон бързо да се повишава, заяви дирек­торът на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести проф. Ива Хрис­това пред „Нова телевизия”. Пет пъти по-често са пов­тор­ните инфек­ции при Омик­рон спрямо Делта, предуп­реди тя. Очак­ваме процен­тът на заразени с Омик­рон бързо да се повишава, съдейки по дан­ните от другите страни, както и от високата зараз­ност на Омик­рон, по-краткия инкубационен период и високия брой на без­сим­п­томни случаи при него, каза още тя.