Политическите назначения приключват: Отзовават Пламен Георгиев от Валенсия

Политическите назначения приключват: Отзовават Пламен Георгиев от Валенсия

Ще отзовем Пламен Геор­гиев от Вален­сия. От днес политичес­ките наз­начения и наз­начения на хора, които не са свър­зани с професионална дей­ност, особено в МВнР, прик­люч­ват, заяви министър-председателят Кирил Пет­ков в началото на пър­вото за годината заседание на Минис­тер­ски съвет. Пламен Геор­гиев подаде оставка като шеф на антикоруп­цион­ната комисия през юли 2019 г. и още същия ден остав­ката му беше одоб­рена от Народ­ното съб­рание, припомня Топновини.бг. Той обясни напус­кането на поста със скан­дала с терасата на апар­тамента му в София, върху която има пос­т­роени незаконни пос­т­ройки. Оказа се, че докато е ръководил КПКОНПИ, Геор­гиев е пропус­нал да дек­ларира огромна тераса от 187 кв. м, върху която са изг­радени няколко навеса, които служат за сауна и бар­бекю. Те бяха съборени, след като проверка показа, че са незаконни. Геор­гиев бе наз­начен за наш кон­сул във Вален­сия през октом­ври 2019 г. от бив­шето правител­с­тво на Бойко Борисов, като това е станало по изк­лючение, тъй като бив­шият шеф на КПКОНПИ няма дип­ломатически ранг. Най-шумното дело в кариерата на Пламен Геор­гиев като прокурор е от 2012 г., когато наб­людава дело за коруп­ция в аген­ция „Мит­ници“, по което са под­с­луш­вани високопос­тавени чинов­ници. Тогава излезе записът „Мишо Бирата“, в който се чува как премиерът Бойко Борисов нарежда на тогаваш­ния шеф на мит­ниците Ваньо Танов да прек­рати провер­ката в пивоварна „Леденика“ на Михаил Михов, защото е „поел ангажимент да не го закача“. След това Геор­гиев беше зам.-министър на правосъдието в пър­вото правител­с­тво на Борисов, после стана шеф на комисията за кон­фис­кация на незаконно придобитото имущес­тво, а след като тя се вля в новия антикоруп­ционен орган КПКОНПИ, Геор­гиев го оглави.