Вече сме 6,52 млн. души, населението на България е намаляло с рекордните 844 000 души за 10 години

Само 34% от българите са се преброили електронно по време на кампанията, заради това обработката на данните да се забави

Населението на Бъл­гария към сеп­тем­ври 2021 г. е 6,52 млн. души, това показ­ват дан­ните от пред­варител­ната оценка на “Преб­рояване 2021“, съоб­щиха от национал­ната статис­тика, цитирани от Епицентър.б. Бъл­гар­с­ките граж­дани са намалели с 844 000 души в срав­нение с предиш­ното преб­рояване през 2011 г. и при пос­лед­ното е 6 520 314 души, уточни пред­седателят на НСИ Сер­гей Цветар­ски на брифинг, на който беше пред­с­тавена пред­варителна оценка на дан­ните от пос­лед­ното преб­рояване, проведено миналата есен.

Това намаление в броя на населението от 2011до 2021 г. е най-голямото регис­т­рирано до сега. Над половината от него се дължи на отрицател­ния естес­т­вен прираст, останалата част — на миг­рацията, обясни Маг­далена Кос­това от дирек­ция “Демог­раф­ска и социална политика“. През 1992 г. 24% от населението са били млади хора до 14-годишна въз­раст, а 14% — въз­рас­т­ните хора на 65 г. През 2021 г. ситуацията е точно обрат­ната — имаме 14% население до 14 години, предуп­реди Кос­това. София-град е един­с­т­вената област, която е увеличила населението си — с 14,7%. Във всички останали то намалява с между 8 и 26%, като най-засегнати са Видин, Доб­рич и Мон­тана.

Само 34% от бъл­гарите са се преб­роили елек­т­ронно — по-малко откол­кото при предиш­ното преб­рояване през 2011 г. Не очак­вахме тол­кова нисък процент. Наложите са отпечат­ваме допъл­нително преб­роителни карти на хар­тия, призна пред­седателят на Национал­ния статис­тически инс­титут Цветар­ски. По думите му, въвеж­дането на резул­татите от хар­тиените харти, продъл­жава и в момента. Малко по-пълна инфор­мация ще имаме едва през месец март, добави той. До края на годината ще бъдат готови окон­чател­ните данни, които ще бъдат предос­тавени на Еврос­тат. Отбелязва намаление на населението през пос­лед­ните четири преб­роявания. Най-голямо е при преб­рояването през 2021 г. — с 844 000 души или с 11,5% по-малко сме спрямо 2011 г., заяви още Маг­далена Кос­това. Половата струк­тура се запазва: 52% от преб­роеното население са жени, а 47% мъже.

Окон­чател­ните данни ще бъдат оповес­тени до края на 2022 г.

Избирателите са повече от населението

Регис­т­рираните гласоподаватели за изборите през ноем­ври са били 6 635 305, според ЦИК. Много малко са “мър­т­вите души“ в избирател­ните списъци, повечето са хора, които не живеем там, където са записани. Има хора, които от много години живеят в чуж­бина. Изчис­т­ването на избирател­ните списъци е тема, по която се говори от години, но пар­ламен­тът отказва да се заеме с нея. С всяко отваряне на Избор­ния кодекс от БСП пред­лагат вариант, одоб­ряван и от ГРАО, но той винаги бива отх­вър­лен. Затова и преди избори винаги се спекулира с “мър­т­вите души“. Какво пречи да се актуализират тези списъци? Политическа воля, раз­бира се, отбеляз­ват наб­людатели. Традиционно, ГРАО оповес­тява около 6,7 млн. избиратели или кол­кото населението на цялата страна. Досега винаги са се оказ­вали повече – с 200 хиляди на пос­лед­ните избори.