Достойният офицер и държавен деец ген. Ангел Марин на 80 години

Достойният офицер и държавен деец ген. Ангел Марин на 80 години

На 8 януари своят 80-годишен юбилей ще отп­раз­нува дос­той­ният бъл­гар­ски офицер, политик, общес­т­веник и дър­жавен деец, вицеп­резиден­тът на Репуб­лика Бъл­гария за периода 20022012 г., генерал-майор о. р. Ангел Марин.

Роден в бор­чес­кия Батак, отдал пътя си на офицер на Ракетни войски, където преминава през цялата йерар­хия от млад офицер до коман­д­ващ. Увол­нен от Армията заради граж­дан­с­ката му и екс­пер­тна позиция, че коман­дата „Бегом към НАТО” не е полезна за Бъл­гар­с­ката армия. По-късно се отдава на родолюбива общес­т­вена дей­ност. Избиран два пъти за вицеп­резидент на Репуб­ликата в двойка с президента Георги Пър­ванов, ген. Марин бе дос­тоен, активен и екипен вицеп­резидент, вложил силите си за утвър­ж­даване авторитета на инс­титуцията. След края на ман­дата си ген. Марин ръководи Форум „България-Китай”, Меж­дународ­ната фон­дация „Георги Димит­ров”, активен член е на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия и на Инициатив­ния комитет на президента Румен Радев, активно работи на полето на военно-патриотичните организации.

ЗЕМЯ желае на Ангел Марин здраве, дълъг живот, къс­мет и успехи във високоб­лагород­ните каузи, които изповядва и отс­тоява в общес­т­вения живот.


Очак­вайте в след­ващия брой политически пор­т­рет на ген. Ангел Марин