Разпитаха Борисов за кюлчетата и пачките

Разпитаха Борисов за кюлчетата и пачките

Вътрешният министър Бойко Рашков призова бившия премиер да каже коя е Мата Хари

Бив­шият министър-председател се яви вчера на раз­пит в Главна дирек­ция “Национална полиция“, за да обясни по какъв начин в чек­ме­джето на нощ­ното шкафче в спал­нята му в резиден­ция „Бояна“ са се оказали пачки с 500-еврови бан­к­ноти и кюл­чета злато, както се видя миналата година от раз­п­рос­т­ранени чрез медиите снимки. Преди Борисов на раз­пит по същата тема е била и медий­ната му съвет­ничка Сев­далина Арнаудова.Тя е давала обяс­нения пред полицаите и за твър­денията на укриващия се в Дубай биз­нес­мен Васил Бож­ков, който заяви преди две години, че Борисов я е изп­ращал всеки месец в офиса му, без да кон­к­ретизира с каква цел.

На излизане от МВР, Борисов каза в отговор на жур­налис­тически въп­рос за какво е раз­пит­ван, че е бил викан, за да обясни как успявал тол­кова години да държи „доходите на бъл­гарите тол­кова високи“, как успявал да „държа най-ниската цена на газа години наред“ и как „сме се справили най-добре в Европа с миг­рацията“. След това обяс­нение заяви по същес­тво, че никога не е притежавал кюл­чета, нито е купувал или притежавал „как­вото и да било“. „Докато падна, така ще бъде“, каза бив­шият премиер докато се кач­ваше в автомобила.

Вчераш­ният раз­пит на Борисов идва след като прокуратурата не правеше нищо по раз­с­лед­ването с мотива, че не може да установи кой е снимал спал­нята на министър-председателя, както и дали показаните бан­к­ноти и кюл­чета са истин­ски. Едва в края на м.г. дър­жав­ното обвинение изп­рати запит­ване към БНВ за виж­дащите се на сним­ките серийни номера на цен­нос­тите.

Меж­дув­ременно минис­търът на вът­реш­ните работи Бойко Раш­ков, след като бе изс­лушан в пленарна зала по актуални въп­роси, комен­тира пред жур­налисти, че Борисов трябва най-накрая да каже „коя е Мата Хари, за която той твър­деше, че е влязла вътре, пос­тавила е тези пачки с евро, тези кюл­чета злато с неговото чек­ме­дже, зас­нела го е и си е заминала“. Вът­реш­ният минис­тър бе категоричен, че въп­рос­ното лице трябва да мине през „законосъоб­разен раз­пит“. Раш­ков отново комен­тира, че лип­сва доверие в прокуратурата.