МВР хванало масови нарушения с подвижните секции

МВР хванало масови нарушения с подвижните секции

Десетки нарушения при раз­к­риването на под­вижни избирателни сек­ции за изборите през юли установи МВР, заяви по време на изс­луш­ването си в пар­ламента вът­реш­ният минис­тър Бойко Раш­ков, цитиран от БГНЕС. Той даде примери за облас­тите Раз­г­рад, Пазар­джик, Хас­ково и Тър­говище. В Раз­г­рад­ска област нап­ример е имало данни, че под­писът на заяв­ленията от граж­дани за раз­к­риването на такива сек­ции не е истин­ски. Вът­реш­ният минис­тър съобщи, че са били издавани медицин­ски документи с невярно съдър­жание, а дела има образувани и срещу длъж­нос­тни лица от общините, регис­т­рирали такива документи. Голяма част от граж­даните са обяс­нили, че не са подавали заяв­ления за гласуване с под­вижна сек­ция, както и че под­писите под заяв­ленията не са техни и че не поз­нават лекаря, който ги е издал, обясни Бойко Раш­ков.

Той съобщи още, че в едно районно полицейско управ­ление пред­с­тавители на пар­тия ДПС са отп­равили зап­лахи към дирек­тора и са се заканили, че ДПС ще пред­п­риеме дейс­т­вия, включително граж­дан­ски арести на служители на МВР. Меж­дув­ременно са пос­тъпили сиг­нали срещу дейс­т­вия на полицаи, като при проверка жал­боподателите са посочили, че те не са били зап­лаш­вани или обиж­дани от полицаи, не са били нарушавани тех­ните права, не са искали да подават жал­бите, а сиг­налите са били писани от адвокати, които не поз­нават.