Министър Иван Иванов: Ще искаме повече помощи за земеделие в Бюджет 2022

Обсъж­дането на бюджета за 2022 г. ще бъде поис­кан увеличен ресурс за дър­жавни помощи в земеделието.

Това обяви пред БНР минис­търът на земеделието Иван Иванов.

Момен­тът е изк­лючително неб­лагоп­риятен за бъл­гар­с­кото земеделие – една от причините е високата цена на енер­гий­ните ресурси, посочи той. По думите му произ­водителите са под натиск и това неминуемо ще се отрази на цената на край­ните продукти.

Относно Стратегичес­кия план за земеделието през след­ващите 7 години Иванов поясни, че докумен­тът, по който се работи вече две години, ще бъде внесен в края на фев­руари – началото на март.

Таванът на плащанията е сред ключовите моменти, които ще се обсъж­дат, като има няколко раз­работени варианта.

В Европейс­ката прокуратура от служеб­ния минис­тър проф. Христо Бозуков са изп­ратени сиг­нали за неред­ности, свър­зани с живот­новъд­с­т­вото, допълни минис­търът на земеделието.

Бук­вално има война за земя. По една или друга причина са се намесили раз­лични играчи. Едни са притежателите на земята, други са пол­з­вателите, отделно имаме един слой от земедел­ски произ­водители, които хем са пол­з­ватели, хем са соб­с­т­веници, с огромни количес­тва земя. Оттам идват и тези забележки на по-малките земедел­ски произ­водители, че са ощетявани за сметка на по-големите. Този дис­баланс имаме задачата да го решим“, комен­тира Иван Иванов.

От 2023 г. ще се въведе елек­т­ронна сис­тема за мониторинг на площите, съобщи още земедел­с­кият минис­тър.

Напоителни сис­теми“ трябва да се озд­равява и да прес­танат иден­тифицираните порочни прак­тики, изтъкна Иванов. Провер­ките трябва да прик­лючат след­ващата сед­мица и при данни за нарушения те ще бъдат изп­ратени на МВР и прокуратурата.

Дан­ните, които получаваме, говорят за едно сис­темно източ­ване на дружес­т­вото. Това нещо трябва да спре и то вед­нага.“

Една част от ръковод­с­т­вото на дружес­т­вото вече е сменено, стана ясно от думите на Иванов.