94 мъже и жени кандидати за доброволни резервисти

Стар­тира прог­рамата за обучение на кан­дидати за срочна служба в доб­ровол­ния резерв на Бъл­гар­с­ката армия, предаде корес­пон­ден­тът на БГНЕС от староп­рес­тол­ния град. Пър­вите 94 мъже и жени бяха приети на тър­жес­т­вена церемония в Национал­ния военен универ­ситет във Велико Тър­ново. Бъдещите резер­висти са раз­лични по въз­раст, образование и професии. Близо 100 кан­дидати ще се обучават в НВУ във Велико Тър­ново и още 30 във факул­тета в Шумен, като пър­вият етап включва начална военна под­готовка. В район Велико Тър­ново ще премине под­готов­ката за квалификация автомат­чик. А в район Шумен ще премине под­готов­ката на резер­вис­тите за придобиване квалификация номератораз­чет, посочва подп. Стефан Маринов, начал­ник на Цен­тър професионално и продъл­жаващо обучение в НВУ.

Бъдещите резер­висти ще придобият раз­лични умения по време на обучението. Те се научават в живот в колек­тив, научават се да си организират времето, научават се да се грижат за себе си. Затова сме осигурили перални машини, сушилни машини, има маси за гладене, ютии– тоест всеки да се грижи сам за себе си. А отделно да живее в колек­тив, в група, да раз­чита на групата, допълва още подп. Маринов.

След успешно завър­ш­ване на обучението, резер­вис­тите ще получат удос­товерения. Желаещите могат да останат на служба в армията с предим­с­тво.