Нинова потвърди, че ще се кандидатира за лидер на БСП

Нинова потвърди, че ще се кандидатира за лидер на БСП

Пред­седателят на НС на БСП в оставка Кор­нелия Нинова ще се кан­дидатира отново за лидер на пар­тията. Това пот­върди тя вчера пред БНР. Тя категорично отрече, че може да оттегли остав­ката си в деня на кон­г­реса — 22 януари. „Вероятно, да и смятам, че така е чес­тно“, каза Нинова в отговор на въп­рос дали ще се кан­дидатира отново за поста. „Ключовото тук е да има пряк избор, а не промяна в устава и кон­г­реса да избира пред­седателя“, комен­тира още тя. Лидерът на БСП отх­върли внушенията, че е трудно да съв­мес­тява пар­тий­ния пост с този на вицеп­ремиер и минис­тър на икономиката в правител­с­т­вото на Кирил Пет­ков. Според нея по-важното е пред­с­тавителите на БСП във властта да покажат, че залег­налото в прог­рамата на пар­тията ще стане факт.

Не сме излъгали пен­сионерите, комен­тира актуал­ния скан­дал лидерът на БСП. Според Нинова греш­ката била фор­мула, която Национал­ният осигурителен инс­титут прилагал за изчис­ляване на пен­сиите. „Още през другата сед­мица в пар­ламента ще бъде гласуван текст — допъл­нение към закона, който ще нап­рави въз­можно ком­пен­сиране на тези пен­сионери, които са получили по-малка сума. Раз­ликата ще бъде получена с пен­сиите през фев­руари“, обясни вицеп­ремиерът и минис­тър на икономиката и индус­т­рията.