Спряха процедурата по закупуване на 12 500 000 щадящи теста

Минис­търът на здравеопаз­ването проф. Асена Сер­безова прек­рати текущата процедура по закупуване на 12 500 000 бързи антигенни тес­тове за провеж­дането на индивидуално неин­вазивно изс­лед­ване за COVID-19 на ученици от 1-и до 12-и клас, съобщи БГНЕС. Прек­ратяването на процедурата е след­с­т­вие от извър­шена от по искане на Сер­безова, проверка. В док­лада си до здрав­ния минис­тър проверяващите са кон­с­татирали пропуски при организацията на процедурата. Всички налични в МЗ документи, имащи отношение към тази процедура, ще бъдат предос­тавени на Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво. До края на тази сед­мица, МЗ ще пуб­ликува нова покана за закупуване на тес­тове за учениците.