Нови разкрития по „лампагейт”: Можело е да се изградят още близо 5000 осветителни тела в София

Нови разкрития по „лампагейт”: Можело е да се изградят още близо 5000 осветителни тела в София

Общин­с­кият съвет­ник Борис Бонев изнесе нови данни относно скан­дал­ната общес­т­вена поръчка за учич­ното освет­ление в София. Вчера той показа, че една от фир­мите, които отговарят за изг­раж­дането и под­дър­жането на лам­пите в София – „Лог Сиберия“, иска по 5 755 лв. за изг­раж­дането на уличен стълб в зоната, за която тя отговаря. Докато от другата страна на улицата другата фирма, отговаряща за същата дей­ност – „Улично освет­ление“, взима по 1587 лв. за същото. Вчера Бонев изчисли, че с отделения бюджет за инвес­тиции в север­ната част на София „Лог Сиберия“ може да изг­ради само 1043 броя нови лапми, докато със същите пари в южната част на града „Улично освет­ление“ ще може да пос­тави до края на срока на договора 3781 броя лампи.

Всъщ­ност поръч­ката пред­вижда да има въз­мож­ност за влагане на до шест милиона лева на район. Много по-малко са сред­с­т­вата от тези, които визира г-н Бонев. За 2021 г. парите са около 2 милиона лева“, отговори зам.-кметът на София по тран­с­порта Крис­тиан Кръс­тев.  

По повод твър­дението на зам.-кмета Кръс­тев, че част от раз­ликите между цените на двете фирми били намалени след проведена анек­сация по договора с „Лог Сиберия“, Бонев изчисли, че по определени  позиции преди т.нар. анек­сиране цените на „Лог Сиберия“ са били с 4,85 пъти по-високи от тези на „Улично освет­ление“, а след него те са пад­нали до „само“ с 4,36 пъти. „Т.е. намалението на цените след т.нар. анек­сация, която е засег­нала само 16 от общо 190 позиции, е средно едва 11 процента. С други думи, раз­ликите отново остават в пъти“, комен­тира Бонев. Той пов­тори въп­роса как Столична община, която е въз­ложител на кон­курса за улич­ното освет­ление, е допус­нала той да се проведе на тол­кова завишени цени.

Кръс­тев отново пов­тори, че т.нар. „по-скъпа“ фирма е дала по-високи цени за изг­раж­дането на улич­ното освет­ление, а т. нар. „по-евтина“ – за неговата под­дръжка. На което Борис Бонев отговори: „Това нещо със средно претег­лената цена, което от два дни г-н Кръс­тев се опитва да жон­г­лира, е несъщес­т­вено, защото става дума за две отделни пера – едното е изг­раж­дане на улично освет­ление, а другото е неговата под­дръжка. От обяс­ненията на зам.-кмета става ясно, че и по двете позиции заложените стой­ности са непазарно високи. Кой нап­рави тех­ничес­ките спесификации на тази поръчка – фир­мата или общината?“, попита още Бонев. Отговор на този въп­рос не пос­ледва, става ясно от репор­тажа по Нова ТВ.