Февруари – с температури от минус 14 до 12 градуса

Студът, който започна през януари 2022 година, ще продължи и през фев­руари 2022 година. В началото на месеца очак­ваме обилни снеговалежи, особено в североиз­точ­ната част на страната. Скиорите ще бъдат доволни защото снеж­ната пок­ривка в планините ще им предос­тави приятни мигове за спор­туване. Очак­ваме ниски тем­ператури и те трябва да внимават, за да не се изложат на прекалени рис­кове от изм­ръз­вания. Очак­ваме заледявания и всеки скиор трябва да знае, че със себе си трябва да носи добра екипировка, зареден мобилен телефон и резер­вна батерия.

Какви тем­ператури да очак­ваме за месец фев­руари 2022 година?

В Южна Бъл­гария ще има по-слаби превалявания от сняг и по-нетрайна снежна пок­ривка за раз­лика от запад­ните полета, където ще има дъл­гот­райна снежна пок­ривка и тем­пературите ще бъдат доста ниски. Доста ниски ще бъдат тем­пературите и за североиз­точ­ната част на страната.

Какви сред­номесечни тем­ператури да очак­ваме за страната през месец фев­руари 2022 година?

Тем­пературите за по-високите полета на страната и за север­ната част ще се движат от минус 10 до плюс 12 градуса, а за южната част и по чер­номорието ще има тем­ператури от минус 3 до плюс 4 градуса. В планин­с­ките райони тем­пературите ще се движат от минус 12 до минус 4 градуса, очак­ваме доста ниски тем­ператури през месец фев­руари 2022 година. Най-ниските тем­ператури за месец фев­руари 2022 година ще се движат от минус 14 градуса, а в дните с ясно време, ще стигат до минус 18 градуса. Тези тем­ператури ще се наб­людават през второто десет­д­невие на месец фев­руари 2022 година.

Какви ще бъдат най-високите тем­ператури през месец фев­руари 2022 година?

Най-високите тем­ператури ще бъдат между 6 и 12 градуса и ще може да ги наб­людаваме едва през пос­лед­ните дни на месец фев­руари 2022 година. Ще се наб­людава и динамика в атмос­фер­ните процеси. Нещо, което е харак­терно за месец фев­руари 2022 година, това е динамиката в атмос­фер­ните процеси. Особено динамични процеси ще се засилят в края на месец фев­руари 2022 година.

Каква ще бъде валеж­ната обс­тановка през месец фев­руари 2022 година?

В началото на месеца очак­ваме студено време като на места тем­пературите ще стигат до минус 15 градуса. Валежите ще продъл­жат и през Второто десет­д­невие на месец фев­руари 2022 година. Доста студено време очак­ваме между 1822 фев­руари. Значителни превалявания от сняг ще има в запад­ните полета. Преваляванията от сняг ще спират около 23-ри фев­руари, а минимал­ните тем­ператури ще дос­тигат от минус 8 до минус 11 градуса.

В края на месеца очак­ваме и повишение на тем­пературите и валежи от дъжд. Валежите от дъжд в запад­ните части на страната ще преминават в сняг. Но не очак­ваме големи снежни пок­ривки. Като цяло през фев­руари очак­ваме студено време и валежи над нор­мата.