Депутатите от ГЕРБ изпълниха разпореждането на Борисов за къмпингуването

Депутатите от ГЕРБ изпълниха разпореждането на Борисов за къмпингуването

ГЕРБ внесоха в деловод­с­т­вото на пар­ламента отмяна на заб­раната за към­пин­гуване, така, както раз­п­реди и министър-председателят Бойко Борисов, съобщи Нюз.бг. Припом­няме, че в понедел­ник премиерът нареди на депутати от пар­тията си да внесат в пар­ламента пред­ложение за отмяна на заб­раната за към­пин­гуване и пар­киране в зона А по Чер­номор­с­кото крайб­режие. Бъл­гар­с­кото Чер­номорие и всички курорти трябва да се изпол­з­ват екосъоб­разно и трябва да запазим природата си, обясни Цвета Караян­чева. Тя посочи, че в момента текат раз­говори с Минис­тер­с­тво на туризма. Правилата за към­пин­гуване най-вероятно ще бъдат уредени в Закона за туризма. Именно там ще се рег­ламен­тира какви са изис­к­ванията за към­пин­гуването. Там ще се посочат и изис­к­ванията за опаз­ване на природата чиста. По думите на Караян­чева общес­т­веният интерес наложил да се внесе отмяната на спор­ните тек­с­тове в Закона за Чер­номор­с­кото крайб­режие, които ядосаха любителите на дивото към­пин­гуване. Затова, по думите на Караян­чева, управ­ляващата пар­тия тряб­вало да се съоб­рази с желанието на хората и да даде повече време за общес­т­вено обсъж­дане по темата, докато се намери най-доброто решение. По-рано вчера депутатите от Комисията по регионално раз­витие, пред­ложиха едногодишно отлагане на въвеж­дане на заб­раната за към­пин­гуване, съобщи по БНР пред­седателят на комисията Най­ден Зеленогор­ски. Той обясни, че е раз­говарял по темата както с премиера, така и с пар­ламен­тар­ните групи на Рефор­матор­с­кия блок и ГЕРБ. От РБ и колегите от комисията смятаме, че по-логично и нор­мално би било да наложим едногодишно отлагане на въвеж­дането на тези заб­рани, като през това време да се изг­ради необ­ходимата стратегия за Чер­номорието, за туризма, за към­пин­гуването. Нещо, за което нас­тояваха и природозащит­ниците, припомни Зеленогор­ски. Той обясни, че трябва да се нап­равят промени в няколко закона, включително и в Закона за уст­ройс­т­вото на територията, което би облек­чило съз­даването на към­пинги. Депутатите пред­лагат в рам­ките на едногодиш­ния срок на отлагане на заб­раната за към­пин­гуване да се нап­рави дис­кусия с природозащит­ниците, на която да се обсъди дали може да отпадне окон­чателно заб­раната, но в същото време да се въведат правила.