Щедрост: 40 лв. великденски добавки за над милион бедни пенсионери

Щедрост: 40 лв. великденски добавки за над милион бедни пенсионери

Министър Калфин започва консултации с парламентарните политически сили за демографските проблеми

1 262 000 пен­сионери ще получат по 40 лв. за Велик­ден, обяви вицеп­ремиерът и социален минис­тър Ивайло Кал­фин. Парите ще получат пен­сионери с доход до 300 лв., уточни той. МС е нап­равил допъл­нителен тран­с­фер от 50,5 млн. лв. по бюджета на Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване за 2016 година, обясни още минис­търът. Допъл­нител­ната сума към пен­сията ще се изп­лаща на пен­сионери, на които пен­сията или сборът от пен­сиите, заедно с добав­ките и ком­пен­сациите към тях, за април, е в раз­мер до 300 лв. включително, кол­кото е раз­мерът на линията на бед­ност за тази година, Стaвa въпpoc зa дoбaвки и кoм­пeнcaции, кoитo ce изп­лaщaт oт НОИ. Акo пeнcиoнepът или инвaлидът пoлyчaвa пoмoщи и интeгpaциoнни дoбaвки oт Агeн­циятa зa coциaлнo пoд­пoмaгaнe, тe нe ce взимaт пoд внимaниe пpи изп­лaщaнe на добав­ките, обяс­ниха от правител­с­т­вото. Припом­няме, че в края на миналата година кабинетът отпусна коледни добавки за пен­сионерите при същите условия каро за целта бяха похар­чени 51 млн. лв. Сега мяр­ката ще обх­ване около 1 262 000 души от общо 2 187 000, което е някъде около 60 % от бъл­гар­с­ките пен­сионери, уточни Кал­фин. По думите му, няма опас­ност за зас­т­рашаване на бюджет­ната стабил­ност след това решение. Имаме данни, че за пър­вите месеци на годината преиз­пъл­нението на приходите по осигуровки е някъде около 61 милиона, така че можем да си поз­волим да отпус­нем тези малко над 50 милиона без да се съз­даде някакъв риск за бюджет­ната сис­тема в страната, увери социал­ният минис­тър. Той уточни също, че ще се нап­рави всичко въз­можно тези добавки да бъдат изп­латени с пен­сиите за месец април, за да може преди Велик­ден­с­ките праз­ници пен­сионерите да получат добав­ките. Ще започна кон­сул­тации с политичес­ките сили в пар­ламента на тема „Демог­рафия”, съобщи минис­търът на труда и социал­ната политика Ивайло Кал­фин след правител­с­т­веното заседание вчера, предаде Аген­ция „Фокус“. Демог­раф­с­ките проб­леми са изк­лючително важни и приоритетни за нас. Те трябва да се раз­г­леж­дат в цялост – не само по отношение на стимулиране на раж­даемостта, но също така и по отношение на заболяванията, които сък­ращават продъл­жител­ността и качес­т­вото на живот в Бъл­гария, което определя негатив­ната миг­рация от страната, обясни Кал­фин. По думите му, когато се говори за демог­рафия, трябва да се говори за дъл­гос­рочни и ком­п­лек­сни мерки по трите основни въп­роса – раж­даемост, смър­т­ност и качес­тво на живот, в след­с­т­вие на което се съз­дава механич­ната миг­рация.