Прокуратурата: Не обвързвайте цените на ток и парно с газа

Прокуратурата: Не обвързвайте цените на ток и парно с газа

Прокуратурата смята, че по-високите цени на тока и пар­ното не трябва да се обвър­з­ват с по-високите цени на газа. Това става ясно от протест на Вър­хов­ната админис­т­ративна прокуратура срещу решение на Админис­т­ратив­ния съд в София. Преди около половин година от ВАП протес­тираха пред съда решението на КЕВР за новите цени на пар­ното. При раз­г­леж­дането на делото обаче съдът е спрял процеса до влизане в сила на друго решение на КЕВР — за цената на природ­ния газ — също протес­тирано от прокуратурата. От ВАП обаче не са съг­ласни с това и нас­тояват повишаването на цената на природ­ния газ да не под­лежи на съоб­разяване при решаване на делото за цените на пар­ното. Целта на прокуратурата е делото, в което се оспорва увеличението на предел­ните цени на топ­лин­ната енер­гия и на преферен­циал­ните цени на елек­т­ричес­ката енер­гия, да се раз­г­леда в съот­вет­с­т­вие със закона и да прик­лючи своев­ременно.