Правото на втора пенсия ще може да се придобива и пет години по-рано

Правото на втора пенсия ще може да се придобива и пет години по-рано

Депутатите приеха окончателно промени в Кодекса за социално осигуряване

Правото на втора пен­сия за старост ще може да се придобива при навър­ш­ване на въз­растта за пен­сиониране по закон или пет години по-рано. Това реши окон­чателно Народ­ното съб­рание, като прие промени в Кодекса за социално осигуряване, съоб­щава БНР. По желание на осигуреното лице фон­дът за допъл­нително задъл­жително пен­сионно осигуряване може да изп­лаща допъл­нителна пожиз­нена пен­сия за старост пет години преди навър­ш­ване на въз­растта му за придобиване право на пен­сия за осигурителен стаж и въз­раст. Това ще става при условие, че нат­рупаните сред­с­тва по индивидуал­ната пар­тидана лицата поз­воляват отпус­кане на такава пен­сия в раз­мер не по-малък от раз­мера на минимал­ната пен­сия за осигурителен стаж и въз­раст. С поп­рав­ките на осигурените лица се дава право да променят учас­тието си във фонда за допъл­нително задъл­жително пен­сионно осигуряване и да прех­вър­лят нат­рупаните сред­с­тва по индивидуална пар­тида от един в друг съот­ветен фонд, управ­ляван от друго пен­сионно осигурително дружес­тво, ако е изтекла една година от датата на сключ­ване на пър­вия му осигурителен договор или една година от датата на служеб­ното му раз­п­ределение. Осигурените лица ще могат да прех­вър­лят сред­с­т­вата от индивидуал­ните си пар­тиди във фонда при несъг­ласие с извър­шените промени в правил­ника му или в инвес­тицион­ната му политика, ако в тримесечен срок от уведом­лението подадат заяв­ление за това. В бюджет 2018 е пред­видено от 1 януари 2018 г. процен­тът за всяка година осигурителен стаж в пен­сион­ната фор­мула ще се увеличи от 1,126 на 1,169, т.е. с 3,8 на сто. От 1 юли 2018 г. пен­сиите за трудова дей­ност, отпус­нати до края на 2017 г., ще се преиз­чис­лят с новия процент за година осигурителен стаж, което ще ги увеличи с 3,8 на сто. От същата дата минимал­ният раз­мер на пен­сията за осигурителен стаж и въз­раст ще се повиши до 207,60 лв., а социал­ната пен­сия за старост ще стане 125,58 лв. Мак­симал­ният раз­мер на получаваните една или повече пен­сии се запазва в раз­мер на 35 на сто от мак­симал­ния осигурителен доход — 910 лв. Сред­ният раз­мер на пен­сията на един пен­сионер през 2018 г. се пред­вижда да стигне 362,97 лв., което е с близо 20 лв. или с 5,5 а сто повече в срав­нение с 2017 г. От 1 януари раз­мерът на осигурител­ната вноска за фонд “Пен­сии“ се увеличава с един процен­тен пункт и става 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. От тях 11,02 на сто са за сметка па работодателя, а 8,78 на сто — от работ­ника. За родените след 31 декем­ври 1959 г. се пред­вижда раз­мерът на осигуров­ката за фонд “Пен­сии“ да е 14,8 на сто. За останалите осигурителни рис­кове не се планира промяна в раз­мера на осигуров­ките.