Министерска брошура прати смилянския боб в Кърджали

Министерска брошура прати смилянския боб в Кърджали

Според производителите е недопустимо държавни експерти да погазват законите, които защитават патентованата марка

Сед­мица след издаването на елек­т­ронна брошура “Сподели Бъл­гария“, жителите на смолян­с­кото село Смилян отк­риха груба грешка в нея. Проек­тът, срещу който скочиха хората, е съв­мес­тна инициатива на Минис­тер­с­т­вата на туризма и на земеделието и храните. В него Бъл­гария се пред­с­тавя с 12 турис­тически дес­тинации за винен и кулинарен туризъм. Оказа се обаче, че най-прочутият смилян­ски фасул е приписан на съседна област. В раз­дел Източни Родопи, включ­ващ Хас­ково, Кър­джали и Ивай­лов­г­рад, отк­риваме кулинар­ния специалитет: “салата от смилян­ски боб“, показа бТВ. Жителите на Смилян имат няколко забележки — освен, че не е “боб“, а “фасул“; не е и от Източ­ните Родопи, а от област Смолян. “Особено дър­жим на слов­ната марка “смилян­ски“. Ние нямаме против да се продават какви ли не продукти, всякакви, включително и фасул, но да не носи мар­ката “смилян­ски“, посочва пред­седателят на кооперацията, която е соб­с­т­веник на мар­ката Сафедин Чикур­тев. Мар­ката “смилян­ски“ може да се пол­зва само за продукти, произ­ведени в селата по Гор­ното поречие на река Арда. Смята се, че заради мекия климат е раз­личен от останалите сор­тове, гледани у нас. Според произ­водителите е недопус­тимо дър­жавни екс­перти да погаз­ват законите, които защитават патен­тованата марка. “Всъщ­ност се ограб­ват усилията на всички тези общ­ности в долината на Гор­ното течение на Арда и времето и сред­с­т­вата, инвес­тирани от тях в налагането на това наименование на пазар“, комен­тира сек­ретарят на читалището в Смилян Илия Годев. За пот­ребителите наложеното наименование означава едно — ще получат очак­ваното качес­тво. От Минис­тер­с­т­вото на земеделието и храните се оправ­даха, че това е работен проект на елек­т­рон­ната брошура. Тепърва пред­с­тояли обсъж­дания по места и изчис­т­ване на неточ­нос­тите.