330 000 здрави българи нито работят, нито учат

330 000 здрави българи нито работят, нито учат

12 на сто от тях никога не са се трудили

Около 330 000 души са демотивираните бъл­гари — тези, които са в трудос­пособна въз­раст, но не учат, не работят, не се осигуряват и не са регис­т­рирани в бюрата по труда. Това показ­ват дан­ните от целевото проуч­ване на изс­ледовател­ски цен­тър “Тренд“, нап­равено по поръчка на Фон­дация “Фрид­рих Еберт“, пред­с­тавени в Национал­ния прес­к­луб на БТА от социолога Евелина Слав­кова. Изс­лед­ването е нап­равено в периода между 10 и 28 сеп­тем­ври и е пред­с­тавително за целевата група, уточни Слав­кова. В извад­ката са попад­нали 1123 души. Над 80 на сто от демотивираните бъл­гари са без работа повече от една година, като 12 на сто от тях никога не са работили, показва изс­лед­ването. Близо 47 на сто от тях не си тър­сят работа, тъй като твър­дят, че няма работа за тях. Около 13 на сто посоч­ват причина, че ги издър­жат род­нини. Половината от неработещите вис­шисти са изразили мнението, че не могат да намерят работа по специал­ността. По-голямата част от анкетираните (47 на сто) са заявили, че биха започ­нали работа за въз­наг­раж­дение между 500 и 1000 лева. Сред вис­шис­тите и живеещите в София желаната зап­лата е между 1001 и 1500 лева. По отношение на въз­растта най-голям е процен­тът на младежите между 18 и 29 г. “Трябва да отчетем тук, че една част от младежите все още са в процес на тър­сене на своята професионална реализация“, отбеляза Евелина Слав­кова.