30 000 подписа под петиция за въвеждане на необлагаем минимум и диференцирано ДДС

30 000 подписа под петиция за въвеждане на необлагаем минимум и диференцирано ДДС

За въвеж­дане на необ­лагаем минимум, равен поне на минимал­ната работна зап­лата, и диферен­цирано ДДС от 9 процента за стоки и услуги от първа необ­ходимост нас­тояват от Граж­дан­ска инициатива “Да спрем машината на неравен­с­т­вото! За справед­ливи данъци!“. Те вече са съб­рали над 30 хиляди под­писа в под­к­репа на исканията, които внасят в парламента.,съобщи Мирена Филипова — коор­динатор на граж­дан­с­ката инициатива. “Ние на прак­тика искаме едно европеизиране на данъч­ната сис­тема“, комен­тира тя. Филипова показа карта на страните в ЕС, в които има необ­лагаем минимум, и отбеляза, че един­с­т­вената страна, в която няма, е Бъл­гария. Тя е черна дупка на кар­тата на Европа поради лип­сата на необ­лагаем минимум, който бива премах­нат след въвеж­дане на плос­кия данък, комен­тира коор­динаторът на граж­дан­с­ката инициатива. Нашите пред­ложения не са свър­зани с отмяна на плос­кия данък, под­черта тя и отбеляза, че в ЕС има страни, които имат плосък данък и необ­лагаем минимум, като нап­ример Румъния. От граж­дан­с­ката инициатива нас­тояват още за редуцирана ставка на ДДС от 9 процента за вода, лекар­с­тва, насъщни и дет­ски храни, книги, учеб­ници.