Порожанов уверява, че храните у нас са под строг контрол за качество

Порожанов уверява, че храните у нас са под строг контрол за качество

О направените тази година над 300 проби, няма такава с положителен резултат.

Темата с храните е от особена важ­ност и най-вече качес­т­вото на храните, комен­тира минис­търът на земеделието храните и горите Румен Порожанов пред БНТ. Това, което се произ­вежда в Бъл­гария, това, което се внася и това, което се пред­лага на бъл­гар­с­кия пот­ребител, на пазара е под строг кон­т­рол на всички изис­к­вания за здравос­ловни храни и за качес­тво, допълни Порожанов. “Още от 2006 г. Бъл­гария следва много стрик­тно недопус­кането на продукти, в които има количес­тва от ветеринарно-медицински препарати, в т.ч. и антибиотици да бъдат продавани на пазара. Това е една раз­работена прог­рама, която се съг­ласува задъл­жително и с ЕК и по която неп­рекъс­нато има проби, които се извър­ш­ват“, комен­тира Поражанов въп­роса как дър­жавата гаран­тира, че няма антибиотици и вредни вещес­тва в пилеш­кото месо и в храните въобще. “Пол­з­ването на един антибиотик в една ферма задъл­жително се извър­шва с рецепта на лицен­зиран ветеринарен лекар, в която е упоменато количес­т­вото, което да се пол­зва, времето за което се пол­зва, времето което след пол­з­ването не може да се изпол­зва — това е т. нар. медицин­ски фураж, който се пот­ребява и след това времето, в което не може от кон­к­рет­ните животни да бъде пред­лаган продукт на пазара. Това се следва докато не спад­нат остатъч­ните в рам­ките на нор­мал­ното нива на тези ветеринарно-медицински продукти в рам­ките на допус­тимите стой­ности“, допълва Порожанов. Той обясни, че у нас се правят около 520530 проби годишно по тази прог­рама. Тази година от тези над 300 нап­равени проби, няма положителен резул­тат. През миналата година е имало само един положителен резул­тат, а през по-минатала — 3, свър­зани с препарати в патеш­кото месо. Съв­мес­т­ният изс­ледовател­ски цен­тър на Европейс­ката комисията раз­работва методология за общ под­ход на тес­т­ване за хранител­ните продукти с раз­лики в качес­т­вото, които се пред­лагат в държавите-членки на Европейс­кия съюз. Припом­няме, Обединените Араб­ски Емир­с­тва — ОАЕ заб­рани вноса на всички пилешки и яйчни продукти от Бъл­гария след отк­риване на високопатогенна инф­луенца (грип) по птиците. Заб­раната обх­ваща всички живи домашни, диви и декоративни птици, пилета, яйца за раз­п­лод и всички яйчни продукти, които не са тер­мично обработени. Минис­тер­с­т­вото на промените в климата и окол­ната среда на ОАЕ обяви рес­т­рик­цията на продук­тите след уведом­ление от Светов­ната организацияпо здравеопаз­ване на живот­ните.