БСК: Бюджет 2018 е провинциален, консервативен, без цели

БСК: Бюджет 2018 е провинциален, консервативен, без цели

“Когато икономиката на света се тресе от тех­нологични промени, ние се занимаваме само с подоходна политика. Бъл­гария остава с една мар­гинална икономика, в ъгъла на Европа“. Такъв е комен­тарът на изпъл­нител­ния пред­седател на Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара Божидар Данев за Бюджет 2018, нап­равен пред БНТ. „Бюджетът е провин­циален, кон­сер­вативен, без никакви цели. Никаква визия за бъдещето на Бъл­гария, за икономиката на Бъл­гария“, заяви той и посочи, че в страната не се инвес­тира във високотех­нологични работни места. „Да, добре е, чудесно, че увеличихме зап­латите на учителите, но с колко ще се намалят фун­к­ционално нег­рамот­ните“, риторично попита Данев. Президен­тът на КНСБ Пламен Димит­ров е категоричен, че трябва да се говори само за доходи в най-бедната дър­жава на Европейс­кия съюз и напомни, че за след­ващата година е определен най-големият бюджет и като приходи, и като раз­ходи. „Таз­годиш­ният бюджет ще завърши нула на нула. Вярно е, че за след­ващата година имаме най-големите приходи и раз­ходи, като около 3,5 млрд. лева повече ще бъдат похар­чени. От тях обаче за зап­лати ще бъдат похар­чени само половин милиард“, заяви лидерът на син­диката и каза, че и през след­ващата година за работещите в социал­ния и здрав­ния сек­тор не е пред­видено повишение на зап­латите. “В Бъл­гария очевидно трябва да се говори за доходи, защото това изкарва хората навън. Недофинан­сирани остават здравеопаз­ването, социал­ните дей­ности, земеделието, докато две трети от увеличените пари отиват в отб­рана, сигур­ност и образование, което не вещае нищо добро”, допълни той.