Започна отново «войната» за втори лифт над Банско

Община Бан­ско отново е в офан­зива за промяна на плана за управ­ление на парк “Пирин“, който да поз­воли строежи в планината, включително на втори кабин­ков лифт от курор­т­ния град до пис­тите над него. Натис­кът за втори лифт беше под­новен от кмета на Бан­ско Георги Икономов и мес­т­ната организация “Бъдеще за община Бан­ско“, в която учас­т­ват и общин­ски съвет­ници. В понедел­ник кметът внесе в Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите искане за прик­люч­ване на започ­натата през 2013 г. процедура по час­тично изменение на сега дейс­т­ващия план за управ­ление на Национален парк «Пирин», съоб­щиха от мес­т­ната администрация.Преди повече от четири години, в пос­лед­ните дни от ман­дата на пър­вия кабинет на Бойко Борисов, когато минис­тър на окол­ната среда беше Нона Кара­джова, екс­пер­т­ният екологичен съвет към ведом­с­т­вото пред­ложи планът за управ­ление на Пирин да бъде час­тично променен. Измененията тряб­ваше да засег­нат само ски зоната, която според ведом­с­т­вото е 2.5% от площта на парка, и да поз­волят изг­раж­дането на нови писти и втори кабин­ков лифт.Преди процедирането на промените общината тряб­ваше да изработи стратегия за раз­витие на курорта, която да дава прог­нози за очак­вания брой на турис­тите и визия за раз­витието на града, в който през пос­лед­ните десетилетия се строи без­раз­борно и без общ уст­ройс­т­вен план. Преди ком­п­ромис­ното решение на екоминис­тер­с­т­вото отново имаше протести с искане за втори лифт, в които се включиха тогаваш­ният вът­решен минис­тър Цветан Цветанов и Цецка Цачева, която в онзи момент беше пред­седател на Народ­ното събрание.Досега обаче това пред­ложение на екологич­ния съвет остава само на хар­тия. Меж­дув­ременно беше изработен нов план за управ­ление на “Пирин“, тъй като старият изтече. От община Бан­ско смятат, че съдеб­ните процедури ще отнемат години и затова нас­тояват да се прид­вижи проек­тът от 2013 г. Екологът Анд­рей Ковачев заяви пред бТВ, че на хар­тия няма никакъв проект за втори лифт. Той каза още, че зас­т­рояването в Бан­ско е по-големият проб­лем. Тезата на природозащит­ниците е, че без­раз­бор­ното строител­с­тво е довело да дис­баланс между капацитета на лифта и броя на турис­тите, които го пол­з­ват. Те смятат, че пос­т­рояването на втори лифт ще увеличи допъл­нително броя на хората в планината, което ще доведе до искане за изг­раж­дане на още ски съоръжения в природ­ния парк. Пис­тите и лиф­тът се стопанис­ват от фир­мата “Юлен“.