Властта успокова народа: ЧЕЗ се продава на проверени хора

Властта успокова народа: ЧЕЗ се продава на проверени хора

Теменужка Пет­кова, минис­тър на енер­гетиката, успокои пот­ребителите да се притес­няват, защото дос­тав­чикът на ток ще бъде продаден само на проверен купувач. Дър­жавата ще нап­рави щателна проверка на кан­дидата за купувач на дос­тав­чика на ток в Западна Бъл­гария ЧЕЗ увери тя по време на енер­гийна кон­ферен­ция, организирана от Бъл­гар­с­кия енер­гиен форум, съоб­щава БНТ. По думите на Пет­кова все още ЧЕЗ не е инфор­мирал Минис­тер­с­т­вото за бъдещия купувач. Според чешки медии най-добро пред­ложение за дружес­т­вото е нап­равил бъл­гар­с­кият енер­гиен тър­говец “Фючър енер­джи“. ЧЕЗ е най-големият дос­тав­чик на ток у нас. Дружес­т­вото снаб­дява с елек­т­роенер­гия Западна Бъл­гария, включително и големите ни планин­ски курорти. Дружес­т­вото е дър­жавно и соб­с­т­веност на Чехия. То се продава от две години, но едва сега се говори за резул­тати от преговорите.