Силен ръст на инфлацията през октомври

Силен ръст на инфлацията през октомври

Родната икономика е на път да се измъкне от ценовата стагнация

Индек­сът на пот­ребител­с­ките цени (CPI) нарасна през октом­ври с 0,6% спрямо сеп­тем­ври когато се повиши с 0,2%, като това пред­с­тав­лява чет­върто поредно нарас­т­ване на месеч­ната инф­лация, показ­ват дан­ните на НСИ, цитирани от БНР. На годишна база инф­лацията се ускори рязко до 2,5% (спрямо октом­ври 2016 година) от 2,1% месец по-рано. Това пред­с­тав­лява трето поредно подоб­ряване на рас­тежа на пот­ребител­с­ките цени, като инф­лацията през октом­ври доб­лижи ней­ния връх от 2,6%, дос­тиг­нат през април (най-солиден годишен рас­теж от юни 2013 година). Инф­лацията от началото на годината (октом­ври 2017 година спрямо декем­ври 2016 година) нарасна с 1,9%, докато сред­ногодиш­ната инф­лация за периода ноем­ври 2016-а – октом­ври 2017 година спрямо периода ноем­ври 2015-а – октом­ври 2016 година се повиши 1,5 на сто. През октом­ври цените на хранител­ните продукти и на безал­кохол­ните напитки остават на рав­нището от пред­ход­ния месец, докато цените на алкохол­ните напитки и на тютюневите изделия нарас­т­ват с 0,3 на сто. Най-солиден скок със 7,3% бележат цените на облекло и обувки, а тези на жилища, вода, елек­т­роенер­гия, газ и други горива – увеличение с 0,8 на сто. Дан­ните на НСИ са пореден знак, че през нас­тоящата година бъл­гар­с­ката икономика успява да се измъкне от със­тоянието на деф­лация или на ценова стаг­нация, в което се намираше от август 2013 година до края на 2016-а година.