Омбудсманът: Плодородните ниви да не се дупчат за газ

Омбудсманът: Плодородните ниви да не се дупчат за газ

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще нас­тоява плодород­ните земедел­ски земи в Бъл­гария да не бъдат обект на проуч­вания на находища на нефт, газ и други под­земни богат­с­тва. Готова съм да нап­равя законодателно пред­ложение до бъл­гар­с­кия пар­ламент, което да бъде обсъдено и прието в спешен порядък, заяви Мая Манолова на среща в Генерал Тошево с инициатив­ния комитет против добива на газ от находището “Спасово“. Омбуд­с­манът поясни, че е необ­ходимо да бъде нап­равена промяна в Закона за опаз­ване на земедел­с­ките земи, която да гаран­тира, че в плодород­ните почви няма да бъдат правени такива проуч­вания. По думите на Манолова това правило трябва да е записано в закон, а не да се следва чрез мораториум и дек­ларации. Омбуд­с­манът ще нас­тоява и да бъдат взети допъл­нителни становища за екс­п­лоатация на находището от всички отговорни инс­титуции, включително от тези, които са свър­зани с Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката, за да стане ясно какви способи ще бъдат изпол­з­вани при добива на газ. Басей­нова дирек­ция трябва да се произ­несе до каква степен е под зап­лаха под­зем­ната вода на Доб­ру­джа.