Догодина падаме под 7 млн. души

Догодина падаме под 7 млн. души

Населението на България се топи по-бързо от предвиденото в демографската стратегия

Населението на Бъл­гария продъл­жава да намалява, но главно заради нис­кия естес­т­вен прираст, а не заради вън­ш­ната миг­рация. Това е един от изводите в док­лада за изпъл­нението през 2016 г. на Национал­ната стратегия за демог­раф­ско раз­витие на страната (20122030 г.), приет от правител­с­т­вото вчера. През 2016 г. бъл­гар­с­кото население наб­роява 7.101 млн. души, намалението за година е с 52 хил. души или 0.7%. Еднов­ременно с това стратегията пред­вижда населението да намалее до 7 млн. души чак през 2030 г. Това означава, че ако спадът продъл­жава със същите тем­пове, Бъл­гария ще изпълни заложеното в стратегията 12 години по-рано. През 2016 г. в Бъл­гария са се родили 64 984 деца. В срав­нение с 2015 г. броят им намалява с 966 или с 1.5 на сто.