1,4 млрд. евро раздава Ципрас за Коледа за социални дейности

1,4 млрд. евро раздава Ципрас за Коледа за социални дейности

720 млн. евро ще бъдат насочени към 3,4 млн. уязвими граждани

Гръц­кият пар­ламент ще обсъди екс­п­ресно пред­ложението за раз­п­ределянето на 1,4 млрд. евро от излишъка на бюджета, съобщи Ana Mpa. Законоп­роек­тът беше внесен във вторник,Като се очаква тек­с­товете да влязат пленар­ната зала още в чет­вър­тък (16 ноем­ври). По данни на гръц­кото финан­сово минис­тер­с­тво изпъл­нението на бюджета в периода януари — октом­ври отчита пър­вичен излишък в раз­мер на 5,35 млрд. евро, спрямо 4,85 млрд. евро за същия период на 2016 година. Заложените цели за тази година бяха за излишък от 5,32 млрд. евро. Именно това преиз­пъл­нение ще поз­воли на правител­с­т­вото да раз­даде част от излишъка за социални дей­ности. Плановете за това бяха анон­сирани от премиера Алек­сис Цип­рас в началото на сед­мицата, припомня в. “Катимерини“. Той уточни, че 720 млн. евро ще бъдат насочени към 3,4 млн. уяз­вими граж­дани. С 315 млн. евро ще бъдат ком­пен­сирани пен­сионери, които са били принудени да плащат здравни осигуровки в периода 20122016 година в нарушение на закона. Останалите 360 млн. евро ще бъдат дадени на дър­жав­ната енер­гийна ком­пания PPC, за да бъде ограничено пос­къп­ването на елек­т­роенер­гията в страната. В края на 2016 г. гръц­кото правител­с­тво раз­даде малко над 600 млн. евро от излишъка за бед­ните пен­сионери в страната. Това решение изп­рави на нокти кредиторите, които се притес­ниха, че Атина отново се връща към позаб­равени прак­тики за раз­даване на бонуси, дори и при липса на дос­татъчни сред­с­тва в хаз­ната. Това беше една от причините за забавянето на втория прег­лед на спасител­ната прог­рама на страната. Тази година обаче мяр­ката вече е обсъдена с кредиторите и те дадоха своето одоб­рение за мяр­ката. Атина очаква третият прег­лед на прог­рамата да прик­лючи без забавяне, а от август 2018 година и да бъде сложен край на спасител­ните прог­рами за страната.