Петкова против Манолова за добива на газ в Добруджа

Решението за налагането на мораториум върху добива на природен газ в Доб­ру­джа няма да е в интерес на бъл­гар­с­ките граж­дани и биз­нес. Това заяви минис­търът на енер­гетиката Теменужка Пет­кова в отговор на въп­рос на БГНЕС дали е въз­можно въвеж­дането на мораториум върху добива на природен газ в Доб­ру­джа, както поиска омбуд­с­манът Мая Манолова. Според нея, ако бъде въведен мораториум върху добива на природен газ, това ще означава да не бъдат изпол­з­вани в интерес на бъл­гар­с­ките граж­дани и биз­нес запасите от „синьо гориво“ в Доб­ру­джа, ако те същес­т­вуват.