25 млн. евро дава Борисов за Коледа на най-бедните ни пенсионери

25 млн. евро дава Борисов за Коледа на най-бедните ни пенсионери

По 40 лв. «щедри» добавки ще получат 1 243 000 възрастни граждани с пенсии до 321 лв.

В началото на вчераш­ното заседанието на правител­с­т­вото, на което се очак­ваше да бъдат одоб­рени парите за коледни добавки за пен­сионерите, министър-председателят Бойко Борисов заяви, че пред­видената за това сума е 50 милиона лева.В традицион­ния за него стил той каза:» Работихме доста през тази сед­мица. На два пъти вдигахме пен­сиите през годините. Мисля, че доб­рото със­тояние на икономиката, доб­рата работа на приход­ните аген­ции, а и ангажимен­тът, който имаме, ни дава въз­мож­ност за 50 милиона за Коледа да вземем като решение днес– за пен­сионерите, така че тази добра традиция да продължи.» Минис­търът на финан­сите и минис­търът на труда и социал­ната политика пред­лагат коледни добавки да получат пен­сионерите с изп­лащан раз­мер на пен­сията за декем­ври до 321 лева, включително. Спрели СА се на тази цифра,защото 321 лева е линията на бед­ността, която се пред­лага за 2018 г.Разчетите на Национал­ния осигурителен инс­титут (НОИ) показ­ват, че пен­сионерите, които ще получат коледни добавки, са 1,232 млн., или 57% от пен­сионерите у нас. Раз­мерът на добав­ката ще е 40 лева. Добав­ките ще се изп­лащат заедно с декем­в­рийс­ките пен­сии. По думите на Бисер Пет­ков броят на пен­сионерите, които ще получат добав­ката, е приб­лизително равен на този през миналата година. „Съоб­раженията при под­готов­ката на решението бяха да се запази обх­ватът. Тези 50 млн. ще бъдат осигурени чрез прес­т­рук­туриране на раз­ходите на НОИ“, каза той. Пет­ков посочи, че тази година има значително преиз­пъл­нение на приходите от осигурителни вноски. Към месец сеп­тем­ври са съб­рани повече около 230 млн. лв., така че отпус­натите допъл­нително пари няма да доведат до увеличаване на планирания дефицит в бюджета на ДОО.