75% от българите искат да се въведе доброволен стандарт “Без ГМО“

75% от българите искат да се въведе доброволен стандарт “Без ГМО“

Изследването идва в момент, когато обсъжданият повече от година Закон за храните е на път да влезе в Народното събрание на второ четене

75% от бъл­гарите искат въвеж­дането на доб­роволен стан­дарт „Без ГМО“. Това става ясно от дан­ните от национално пред­с­тавително проуч­ване за наг­ласите на граж­даните към етикетирането на ГМО, пуб­ликувано от „За земята“. То показва широка под­к­репа сред граж­даните за въвеж­дането на доб­роволен за биз­неса стан­дарт, който да гаран­тира, че в продук­тите няма наличие на ГМО и под законовия праг за етикетиране като 74.9% от анкетираните искат такъв. Процен­тът на бъл­гарите, които желаят стан­дар­тът да гаран­тира, че и животин­с­ките продукти са произ­ведени без упот­реба на ГМО във фуражите е още по-висок — 78.4 на сто, пише Agrozona. Изс­лед­ването идва в момент, когато обсъж­даният повече от година Закон за храните е на път да влезе в Народ­ното съб­рание на второ четене, а в него се пред­вижда съз­даването на правила за етикетиране на продукти „Без ГМО“. В пър­воначал­ният вариант на законоп­роекта е било пред­видено, че такъв стан­дарт ще бъде уреден с наредба на МЗХГ. Впос­лед­с­т­вие обаче, без ясни мотиви за това, законоп­роек­тът се изменя и не включва съз­даването на национален стан­дарт за продукти „Без ГМО“ (обх­ващащ цялата верига от фер­мер до пот­ребител), а се пред­лага въвеж­дането на добри произ­вод­с­т­вени прак­тики, които да се раз­работ­ват от бран­шовите организации и съюзи и да се одоб­ряват от минис­търа на земеделието, храните и горите. След реак­ция и изп­ратено Становище на Коалиция „Бъл­гария – зона, свободна от ГМО“ законоп­роек­тът отново е изменен и приет от Народ­ното съб­рание на първо четене, но без да се спази основ­ното искане на организациите – регулирането на доб­ровол­ния за биз­неса стан­дарт „Без ГМО“ да бъде с наредба, изгот­вена с широко общес­т­вено учас­тие. Изс­лед­ването показва, че 82,6% от анкетираните искат стан­дар­тът да се раз­работи от всички заин­тересовани страни, включително граж­дан­ски организации, научни инс­титути и др., а едва 5,8% смятат, че той следва да бъде под­гот­вен само от бран­шовите организации. В Гер­мания доб­ровол­ният стан­дарт е уреден със закон, в Авс­т­рия и Фран­ция – с наредби, припом­нят от организацията.