Поредна Гавра

Поредна Гавра

Начислиха по 700 лв. за вода на жители на Казанлък

Изк­лючително високи сметки за вода предиз­викаха без­покойс­тво сред жители на Казан­лък, предаде БНТ. Има домакин­с­тва, които дъл­жат по 700 лева. От ВиК поеха вина за големите сметки, като обяс­ниха, че става въп­рос за некорек­тно отчитане на водата от страна на инкасатора. Хората в казан­лъш­кия квар­тал “Христо Ботев“ се оплакаха, че за миналия месец са получили бас­нос­ловни сметки. Обик­новено едно семейс­тво месечно израз­ходва около 10 кубика, но жителите с изненада установили, че имат отчетена вода по 200250 кубика за месец. “Никога не е бивало да плащаме тол­кова много вода, ниe повече от 1012 кубика не сме плащали. Лятото, когато переш, може да стиг­нат 1213 кубика, обаче сега да ми каже, че имам да плащам на месец… Значи ние плащаме 120 кубика на година. Това означава, че ние 2 години не сме плащали вода все едно.“ — комен­тира жител­ката на квар­тала Ганка Едрева. “Обик­новено ние сме двама души вкъщи — 8 кубика, горе-долу тол­кова някъде пол­з­ваме, сега са ми написали 56 кубика. Как се плаща това нещо?“ — недовол­с­тва Минчо Тилев. От ВиК-Казанлък заявиха, че служителят, виновен за некорек­т­ното отчитане на водата, вече е освободен от работа. От фир­мата обаче нас­тояват, че хората въп­реки всичко дъл­жат тези суми. Ръководителят на района заяви, че хората в квар­тала са израз­ход­вали тази вода в рам­ките на пос­лед­ната една година. “Имаме по-скоро неин­касирани водни количес­тва и сега те се нат­руп­ват извед­нъж на смет­ките на граж­даните — говорим за суми от порядъка на 100200-300 лева, които са в тежест особено за пен­сионерите.“ — посочи Станис­лав Хрис­тов, ръководител на район във ВиК Казан­лък. От водос­наб­дител­ното дружес­тво пред­лагат за всеки индивидуален случай схема на раз­с­рочено плащане, съоб­разно финан­совите въз­мож­ности на пот­ребителите.